Viser arkivet for stikkord utdanning

Noen av de som bygger landet

I dag var jeg på et veldig godt møte med Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) i Larvik. De orienterte om situasjon i anleggsbransjen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Beskjeden var at tiltakspakkene som ble satt igang i mot finanskrisa har fungert. Det er bra med arbeid, men maskinentrepenørene har fortsatt ledig kapasitet. Bransjen er opptatt av at prosjekter kan bli billigere, hvis tidsfristene blir mindre rigide og at veibevilgninger gitt inneværende år må kunne overføres til bruk året etter. De frykter at det kan bli mindre å gjøre til vinteren.

Kompetansebehovet i bransjen gjør at vi per i dag ikke utdanner nok anleggsmaskinførere. Kapasiteten er i dag 450 plasser på landsbasis, men behovet er i følge bransjen 700 – 800 plasser. Derfor ba de oss om å ta vare på landslinjene som har god kvalitet og å øke kapasiteten.

Det er lite innslag av utenlandsk arbeidskraft og firmaer i bransjen fordi arbeidet er så krevende at det forutsetter lang erfaring med norske forhold. OPS (offentlig-privat samarbeid) prosjektet på E18 Grimstad vant tyske Bilfinger Berger. De har tapt rundt 1 milliard på kontrakten blant annet fordi de ikke kjente norske forhold godt nok. MEF, som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon, er opptatt av at det sikres skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i kontraktene. De vil ha allmengjøring av tariffavtaler, også for anleggsgartnere, der det er størst innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Vegvesenets nye anbudspraksis fungerer. Det er bra at en nå fordeler mer ut over året i små og flere anbud. Det gir større konkurranse. Men MEF deler mitt syn på at funksjonskontraktene for sommer – og vintervedlikehold er for store. Det blir for få entrepenører som legger inn anbud. Jeg skal få detaljene i forslag til forbedringer på dette og ta det opp med Samferdselsministeren.

I møte med MEF kom regjeringspartiene godt ut, fordi vi har bidratt til faktiske forbedringer for anleggsbransjen. Det gir mange viktige arbeidsplasser. Senterpartiets syn på nærings- og samferdselspolitikken er i veldig mye sammenfallende med MEFs.

Fagskoler viktige for næringslivet

I går var det debatt i Stortinget om fagskolenes framtid. Det er av den type ordskifter som får lite offentlig oppmerksomhet. Det gjør også fagskolene ellers i utdanningspolitiske debatter. Det synes jeg er synd og at vi bør gjøre noe med.

Fagskolene er langt viktigere enn det som det offentlige ordskiftet om utdanning viser. Det er veldig mye nøkkelpersonell på golvet i bedriftene som har fagskole. Det er veldig mange ledere i små og mellomstore bedrifter som har fagskole. Det er i det hele tatt personer som greier å kombinere stor faglig innsikt med ledelse og derfor er helt avgjørende for at bedriftene skal utvikle seg trygt og hele tida omstille seg og formes etter det behovet som er.

Senterpartiet er veldig glad for og vil støtte sterkt opp under at fagskolene skal være et sjølstendig alternativ til høyere utdanning. Det skal kunne være en sjølstendig, avsluttet utdanning som skal gi den kompetansen som er nødvendig når det gjelder de temaene og de kvalitetskrav som stilles i utdanninga. Det er et fint system hvor en i stor grad bygger på videregående fagbrev og praksis. Når en så har fagskolen, kan en gå rett ut i arbeidslivet.

Arbeidsgiverne er veldig opptatt av disse studentene, og medvirker i mange tilfeller til å finansiere utdanninga, for det er en utdanning som gjør at de ikke trenger å lære opp studentene når de kommer inn i bedriftene deres.
Den kan også danne grunnlag for videre universitetsutdanning, og det er bra. Men hovedsaken er at det må være et avsluttende studium. Siden utdanninga er lagt opp på denne måten, får en motiverte studenter, og en får gjerne eldre studenter. Det er lettere å gjennomføre et studium når en foretar rett valg. Da er fullføringsprosenten stor; det er en stor prosent som gjennomfører utdanninga, fordi en er genuint interessert i det faget en går videre i.

Den tida vi nå er inne i, viser at det er et stort behov for omstilling. Det vil etter Senterpartiets vurdering bli økt behov for slik utdanning, en utdanning hvor en går dypere inn i stoffet og dermed blir bedre kvalifisert i forhold til de stadig strengere krav som stilles, enten det er innen helse- og omsorgsfag eller innen tekniske fag eller andre fagretninger. Det er et flott system hvor en har en nær kontakt med arbeids- og næringslivet.

Jeg er glad for det som statsråden har sagt om trygghet når det gjelder finansiering. Jeg forstod det også sånn at statsråden var positiv til at skoletilbudet skulle få penger slik at en hele tida kunne omstille tilbudet og dermed ha en økonomi som gjør at en ikke blir låst økonomisk og ikke kan endre tilbudet ut fra kommende behov. Den historiske finansieringa som vi har i dag, er en svakhet i så henseende. Jeg regner med at statsråden vil gå nærmere inn i det. Det er også blitt påpekt overfor oss at finansieringa i dag for helse- og sosialfag, med 50 000 kr pr. årsplass, er for lav i forhold til det som er nødvendig for å gi en sikker utdanning.

Fra opposisjonen er det sagt at overføring av dette utdanningstilbudet til fylkeskommunen fra 2010 er negativt. Jeg forstår det sånn. Senterpartiet kan ikke forstå at det trenger å være det – langt ifra. Det skoleslagets nære kontakt med arbeids- og næringslivet er jo nettopp en mulighet for det lokale og regionale arbeids- og næringsliv til å påvirke fylkeskommunen og dermed påvirke til å endre tilbudet hele tida ut fra hva behovet er. En slik overføring til fylkeskommunen gir i stor grad en mulighet for at en her kan få en trygg utdanning.

Men det som er kjernen i det hele, er den politiske respekten denne utdanninga har og hvordan vi som folkevalgte formulerer oss om denne utdanningsretninga. Det kan hende at vi når vi uttaler oss om status, skal begrense oss noe når det gjelder å si at kunnskapssamfunnet er basert på teoretisk utdanning. Kanskje vi i større grad skulle vektlegge den praktiske, faglige utdanninga sterkere og dermed gi disse studentene en bevågenhet for framtida, slik at de føler at seg mer respektert enn det mange føler i dag.
Jeg er glad for statsrådens positive innstilling. Det er et stort finansieringsbehov, statsråd! Vi håper det blir ivaretatt videre, for det er stort behov for denne utdanninga.