Viser arkivet for stikkord ops

Noen av de som bygger landet

I dag var jeg på et veldig godt møte med Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) i Larvik. De orienterte om situasjon i anleggsbransjen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Beskjeden var at tiltakspakkene som ble satt igang i mot finanskrisa har fungert. Det er bra med arbeid, men maskinentrepenørene har fortsatt ledig kapasitet. Bransjen er opptatt av at prosjekter kan bli billigere, hvis tidsfristene blir mindre rigide og at veibevilgninger gitt inneværende år må kunne overføres til bruk året etter. De frykter at det kan bli mindre å gjøre til vinteren.

Kompetansebehovet i bransjen gjør at vi per i dag ikke utdanner nok anleggsmaskinførere. Kapasiteten er i dag 450 plasser på landsbasis, men behovet er i følge bransjen 700 – 800 plasser. Derfor ba de oss om å ta vare på landslinjene som har god kvalitet og å øke kapasiteten.

Det er lite innslag av utenlandsk arbeidskraft og firmaer i bransjen fordi arbeidet er så krevende at det forutsetter lang erfaring med norske forhold. OPS (offentlig-privat samarbeid) prosjektet på E18 Grimstad vant tyske Bilfinger Berger. De har tapt rundt 1 milliard på kontrakten blant annet fordi de ikke kjente norske forhold godt nok. MEF, som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon, er opptatt av at det sikres skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i kontraktene. De vil ha allmengjøring av tariffavtaler, også for anleggsgartnere, der det er størst innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Vegvesenets nye anbudspraksis fungerer. Det er bra at en nå fordeler mer ut over året i små og flere anbud. Det gir større konkurranse. Men MEF deler mitt syn på at funksjonskontraktene for sommer – og vintervedlikehold er for store. Det blir for få entrepenører som legger inn anbud. Jeg skal få detaljene i forslag til forbedringer på dette og ta det opp med Samferdselsministeren.

I møte med MEF kom regjeringspartiene godt ut, fordi vi har bidratt til faktiske forbedringer for anleggsbransjen. Det gir mange viktige arbeidsplasser. Senterpartiets syn på nærings- og samferdselspolitikken er i veldig mye sammenfallende med MEFs.

NTP og Buskerud

Forrige uke diskuterte vi innstillinga til NTP i Stortinget. I mitt innlegg tok jeg opp Buskeruds situasjon og Senterpartiets syn på finansiering og drift av samferdselsprosjekter. Tenkte det kunne være av interesse for flere enn de som leser Stortingsreferater. Setter derfor innlegget mitt inn her:

Vei, bane og havner har vært forsømt under skiftende regjeringer. Denne regjeringa startet snuoperasjonen etter valget i 2005, og i arbeidet med å oppfylle planramma for perioden 2006–2009 har den rød-grønne regjeringa nådd langt bedre resultater enn tidligere regjeringer, sjøl om handlingsrommet i budsjettpolitikken grovt sett har vært det samme under denne regjeringa som under Bondevik II.

Det har under denne regjeringa, medregnet saldert budsjett for 2009, blitt bevilget om lag 10,6 milliarder kr mer til samferdsel enn under tidligere regjering. Senterpartiet ser taktskiftet i transportpolitikken, hvor det er tilført økte midler til drift, vedlikehold og investeringer, som stort. Likevel står mye ugjort. Ja, etterslepet for vedlikehold har økt jevnt, bl.a. på riks- og fylkesveier i mitt fylke – altså dårligere framkommelighet på veier for all nyttekjøring. Derfor er NTP positivt. Det trengs en kraftinnsats, og det må vurderes framover om NTP ikke bør bli bindende som minimum, slik at det kan gå inn i konsekvensjustert budsjett for regjeringene.

Den økonomiske konjunktursituasjonen gjør det lettere å sikre en slik investering. Den norske stat er rik i motsetning til USA, Italia og Storbritannia. Vi trenger ikke å låne penger som dem. Staten trenger ikke å lease veier gjennom OPS. OPS er bare dyrt, men finansnæringa som formidler og låner ut, vil tjene mer. Høyres hovedpoeng må være å gå deres ærend og skyve regninga foran seg – rein privatiseringsideologi, en tapsbringende samfunnsøkonomi.

Jeg er glad for at Regjeringa går for prosjektfinansiering, sammenhengende planlegging og investering på lengre strekninger. Ja, Regjeringa går lenger i positiv retning. For å oppnå en mer enhetlig og høyere standard bør lengre strekninger på store deler av riksvegnettet med liten trafikk vurderes i sammenheng, slik at utbedringer planlegges og utføres under ett. Disse utbedringene er det viktig å se i sammenheng med drift og vedlikehold.

Regjeringa mener det er behov for å gå videre med nye kontraktsformer som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av veistandarden. Det er en kontraktstype som innebærer langsiktighet både for kontraktspartner og for lokalsamfunn. Ja, det er krevende å utvikle slike kontraktsformer, spesielt fordi det ikke må bli slik at det bare kan utføres av de store entreprenørene. Det gir for liten konkurranse. Dette arbeidet har Senterpartiets fulle støtte og vil fullstendig ta bort alle argumenter for Høyres flaggskip, nemlig OPS, som jeg vil kalle for fattigmannsfinansiering som alternativ for en rik stat.

Som representant for Buskerud Senterparti arbeider jeg systematisk for å krympe avstandene i det langstrakte Norge. Tilbudsstyrt fiberutbygging innen breibånd, sterk satsing på bane i området rundt Oslo, rushtidsavgift på bomveier inn til Oslo, samt veiinvesteringer i hele landet, hvor det ikke bare er snevre nytte–kost-vurderinger som Fremskrittspartiet står for, men hvor også perspektivet «bygge Norge» står sentralt.

Det er i innstillinga mye positivt for Buskerud. Alle fylkestingets topprioriterte saker er kommet med i tiårsperioden, og finansiering av Ringeriksbanen og plattformer innen jernbane håper vi kan få en ytterligere styrking, slik at også det kan komme med i enda større grad.