Viser arkivet for stikkord krl

Folkekirka er en ressurs for Norge!

Nå går det i godt tempo om dagen. Det kommer mer om valgkampen seinere, men nå tenkte jeg å gi den som vil muligheten til å lese et innlegg jeg hadde på trykk i Drammens Tidene for noen dager sida. Et møte i Humanetisk Forbund, der jeg følte hele første rad behandla meg som Høyre-fruer under EU- kampen, ga inspirasjon til å forklare Senterpartiets ståsted!:

I Senterpartiet tror vi mange er medlem i Den norske kirke fordi den er en åpen og inkluderende folkekirke, og opptrer som en god veileder inn i det flerkulturelle samfunnet. Over 70% døper barna sine i kirka og over halvparten (67 % i 2007) av alle landets 15 åringer konfirmerer seg der. I 2007 ble 44,1% av ekteskapene inngått i kirka og 92 % av de som døde dette året fikk en kirkelig gravferd. Tallene viser at kirka er viktig for mange av oss i avgjørende faser av livet. Langt flere enn de som har et aktivt og organisert kristenliv bruker kirka. Derfor har Senterpartiet forsvart statskirkeordningen.

Vi lever i en omskiftelige tid, der det kulturelle og religiøse mangfoldet blir større. Møter mellom folk av ulike kulturer og tro, fører både til sterkere konfliktlinjer og ny religiøs nysgjerrighet. I Senterpartiet mener vi folkekirka kan representere et holdepunkt uten de hardeste kantene. En inkluderende folkekirke kan gi trygghet for den som bruker den og bygge ned barrierer mot de som ikke gjør det. Mange med ikke- vestlig, sør og øst-europeisk bakgrunn i Norge har familietradisjon i kulturer der religion har en stor plass. Da inngir det trygghet å møte en kirke som evner å snakke religionens språk med folk av ulik religiøs tro. Kirkas plass i troslivet gir den en naturlig autoritet, mens folkekirketradisjonen sørger for at autoriteten har et mildt ansikt.

Det å kjenne sin egen historie og kulturbakgrunn er avgjørende for å forstå andre og møte andre med respekt. Vi mener derfor at det ville være det motsatte av integrering å fjerne tro og livsyn fra offentlige arenaer. For Senterpartiet er det viktig å skape et felleskap mellom folk som bygger på vår kulturtradisjon. Denne grunnholdningen vises i vårt syn på kristendommens plass i skolen og barnehagen. Kirkekompromisset i Stortinget sikra at vi fortsatt skal ha statskirke i Norge. Senterpartiet vil fortsette arbeidet for at kirkeforliket fylles med et innhold som ivaretar folks interesse av en åpen, tilgjenglig og inkluderende kirke.

Senterpartiet mener det er viktig at det moderniserte Religions- , livsyns- og etikkfaget i skolen (det tidligere KRL – faget) reflekterer kristendommens posisjon i Norge, samtidig som faget oppfyller menneskerettighetene. Ut i fra historiske forhold er det naturlig at kristendommen har stor plass i undervisningen, noe også den Europeiske menneskerettighetskommisjonen har slått fast.Vi deler Bispemøtets syn på at hva faget heter er mindre viktig enn det innholdet det bidrar til i barnas oppvekst. Den nye formålsparagrafen for barnehagen og grunnskolen ivaretar både vår kristne tradisjon og religionsfrihet. Barnehagen og skolen skal fortsatt sørge for at barna lærer om kristendommens betydning for Norge, men en kristen oppdragelse blir det opp til foreldrene å gi. Med det har vi fått en formålsparagraf, som er i tråd med hva som allerede er vanlig praksis i barnehage og skole.

I våre omskiftelige tider er det viktig at vi evner å kompromisse på måter som forener folk. Senterpartiet befinner seg i denne sammenhengen i en solid sentrumstradisjon.