Viser arkivet for stikkord kriminalitet

Kriminalpolitikk med fornuft

I et møte på Politihuset i Oslo tidligere i uka fikk jeg ny innsikt i politiets problemer med håndteringa av kriminelle asylsøkere.

Hvis en norsk statsborger tas for noe kriminelt, blir vedkommende sluppet fri inntil dommen er klar og han/henne skal inn til soning, om forbrytelsen ikke er av en slik art at vedkommende må holdes innesperra.

En asylsøker som ikke har fast bosted i Norge, behandles på akkurat samme måte om han/henne tas for eksempel for narkotisalg i Oslo. Det er sjølsagt mye vanskeligere å spore en person uten tilhørighet til landet, bostedsadresse, arbeid osv. Resultatet er at politiet ikke finner de når de skal inn!

Dette er så ufornuftig at politiet må få politisk tilslutning til å kunne holde asylsøkere mistenkt for kriminalitet innesperra inntil rettsprosessen er avklart. Så må avklaringa komme så raskt som mulig, for tida i varetekt må begrenses. Men det Jan Bøhler og Rune Gerhardsen har tatt til orde for når det gjelder politiets mulighet til å holde kriminelle asylsøkere unna gatene, er jeg helt enig i. Vi kan jo ikke sitte stille og gjøre politiet hjelpesløse. Når asylsøkere uten opphold har fått sin dom er jo ofte enden på visa at de skal sendes ut av landet. Avgjørelsene må kunne effektueres ellers mister folk tillitt til rettsvesenet og det undergraver hele asylinstituttets legitimitet i befolkninga. Det taper alle andre enn de som begår kriminalitet på.

Det er hektisk valgkamp. Jeg har ikke fulgt med i alle debatter og utsagn, men forstått at det har oppstått en diskusjon. Jeg støtter en styrking av politiets muligheter, og vil ikke tas til inntekt for noe annet enn det jeg sjøl har uttalt meg om i dette innlegget og andre steder.

Grensekontroll

I Buskerud, men også mange andre plasser i landet, skjer det altfor mange innbrudd i hytter og hjem. Innbruddene og andre former for tyverier gjør mange usikre. En stor andel av vinningskriminaliteten begås av folk som bare er på gjennomreise i Norge. Og det har tiltatt etter at det ble passfrihet i mellom Norge og flere land i Europa. Schengen- avtalen regulerer i dag store deler av norsk grensekontroll og virker som en begrensing på norske myndigheters muligheter til å stoppe kriminalitet. Derfor har jeg og andre i Senterpartiet tatt til orde for å gjeninnføre passkontrollen ved grensa.

Senterpartiet på TV2

Frp vil ikke stå til ansvar for at de i sammen med Høyre og Arbeiderpartiet våren 1997 meldte oss inn i Schengen- samarbeidet som hittil har stått i veien for en mer effektiv grensekontroll.

Frp på TV2 nett

Og lavmål i debatten blir nådd med beskyldninger fra Europeisk Ungdom.

Europeisk Ungdom på TV2 nett

I stedet for å delta i debatten kommer den føderale ungdommen med historieløs skittkasting. Senterpartiet har vært utsatt for dette mange ganger, men usannheter blir ikke sannere ved å gjenta dem. Europeisk Ungdom burde vite at det var den som med kraft forfekta Europas Forente stater og som endog skreiv en bok om det, som blei skutt på Akershus etter siste krig. (V Qusling blei forøvrig henta inn som forsvarsminister i en Bondepartiregjering i ei tid da det var vanlig at dyktige menn fra forsvaret fikk denne posten. Han var ansett for å være en dyktig militær, men så langt jeg har hørt blant historikere ikke medlem av Bondepartiet.) Jeg er sjølsagt verken føderalist eller nasjonalist. Jeg vil ha et samfunn der styring er underlagt nasjonalstatenes demokratiske kontroll. Og jeg vil ha en politikk som tar i bruk styringsmulighetene som kan gi utjamning mellom folk både nasjonalt og internasjonalt. Og det norske folk er ikke noe bedre enn andre folk. Solidaritet må skapes i samarbeid mellom sjølstendige stater, som i FN.

Sannheten er at fri – flyt – politikerne ikke vil ha noen diskusjon om konsekvensene av fri – flyt – politikken. Det er ikke tvil om at den politikken det nå legges opp til i Europa skaper et hardere samfunn. Seinest i dag skriver Aftenposten om hvordan velferdsstaten kan komme til å svekkes av systemet. Og Frps løsning på Schengen- problematikken er klassisk: de vil ikke gjøre noe med den frie flyten av mennesker over grensene, fordi det er ubekvemt for nordmenn på reise. Nei, Frp vil avskrekke ved å gjøre soningsforhold i Norge hardere.

Samme løsning finner markedsliberalistene på velferdssida. I oppslaget i Aftenposten har et regjeringsoppnevnt utvalg, som skal se på om noen av de norske velferdsordningene er for gunstige i et samfunn med stor arbeidsinnvandring, starta diskusjonen. Blant det som nevnes som mulige scenarioer er kutt i ordninger for syke, stramme inn ovenfor de som på medisinsk grunnlag har fått innvilga uføretrygd, se på om barnetrygden er for gunstig, kontantstøtta, dagpengene osv osv.

Slike løsninger tvinges fram fordi sterke kapitalkrefter ser nytte av fri-flyt. Og fordi systemet er bekvemt for de som har nok til å reise for morroskyld og pleier en stadig voksende middelklasse, er ikke protestene veldig store. Men stadig flere må altså tilby sin arbeidskraft i et marked der kjøperne har større makt fordi tilgangen på dem er ubegrensa. Verst går det utover jobber som ikke krever autorisasjon eller spesiell utdanning og språkkunnskaper. Altså de lågtlønna jobbene, der de som hyppigst også ender med behov for velferdsstaten tjener til livets opphold.

I stedet for å bygge trygge og stabile samfunn i Europa, som kan tilby folk arbeid på heltid og til skikkelig lønn i forhold til kostnadsnivå, så er det fri-flyt-politikken det satses på. Folk blir dratt bort fra sine røtter mot usikre, midlertidige jobber, uten rett til skikkelig lønn eller arbeidsforhold. Høyre-sida kaller det frihet.

Jeg er for at en skal gjøre sin plikt før en kan kreve sin rett i et samfunn. For å kunne gjøre det må alle få en real kjangse. Den markedsliberale fri flyt politikken virker i helt motsatt retning.

Den grenseoverskridende kriminaliteten er et symptom på det.