Viser arkivet for stikkord biodiesel

Mer aktiv stat!

De første møtene om neste statsbudsjett er i gang på Thorbjørnrud . Jeg har tatt til orde for at staten nå må bli mer aktiv for å sikre framtidas næringsliv.

Vi trenger politisk kraft og vilje for å skaffe nødvendig kapital til næringslivet. Biodieselfabrikken på Follum er for eksempel ikke foretaksøkonomisk lønnsom i en oppstartsperiode, men en pioner for det grønne næringslivet basert på lange verdikjeder. Et næringsliv som spiller på lag med naturen må komme ut av klimakrisa og i Norge har vi en unik mulighet til å bidra!

Tida for store ord og taler må nå være over. Nok snakk! Over til handling!

Fornybar energi er av Senterpartiets mest kraftfulle stasinger i arbeidet mot revidert statsbudsjett og statsbudsjettet for 2010. Prototypeanlegget for biodiesel basert på trevirke på Follum er et framtidsretta prosjekt basert på lange verdikjeder som myndighetene må støtte opp om ved å gjøre tiltak og støtteordninger relevante og tilgjenglige. Xynergo har i brev til Stortinget bedt om videre økonomisk støtte fra staten til deler av fullskalaanlegget for andre generasjons biodrivstoff som etter planen skal være ferdig i 2013.
Xynergo anslår at fabrikken kan produsere 250 millioner liter syntetisk biodiesel. Dette tilsvarer 15 prosent av dagens norske forbruk av autodiesel og ville bidratt til reduksjon i utslipp av 700.000 tonn CO2. I følge SSB ble det sluppet ut 10, 4 millioner tonn CO2 fra veitrafikken i 2007.Biodieselfabrikken på Follum ville altså kunne redusert utslippet langs veien med 6,7%.

Fabrikken på Follum vil bli Norges første fullskalaannlegg for andre generasjons biodrivstoff. En pioner for framtidas næringsliv! Senterpartiet mener derfor staten bør vurdere ulike låneordninger og mulighetene som åpner seg på eiersida, for å få prosjektet skikkelig opp å gå.

1 milliard mennesker sulter i dag. I tillegg til en feilslått økonomisk politikk og handelspolitikk, er årsaken til sulten menneskeskapte klimaendringer og at mat gjøres om til drivstoff. Norge må derfor satse på andre generasjon biodiesel.

Biodiesel som ikke lages av jordbruksprodukter, men av lavkvalitets trevirke og rivings- og returmateriale fra byggebransjen. I tilknytning til fullskalaanlegget for andregenerasjons biodrivstoff på Follum vil det kunne etableres produksjon av bioolje i flere skogrike områder. Markedet for miljøvennlige bioenergiløsninger kan sikre norsk treforedlingsindustri et nytt bein å stå på.

Biodieselfabrikken knytta til Norske Skogs virksomhet på Follum har her en nøkkelrolle!