Viser arkivet for stikkord arbeidsplasser

Senterpartiets landsmøte

I dag åpner Senterpartiets landsmøte. Som partiets finanspolitiker skal jeg holde innledning til debatt om veien ut av finanskrisa. I dag ser verden og FN tre store kriser: klima- matvare- og finanskrise. Jeg mener de bare kan løses om vi våger å tenke nytt og ikke kun reparerer på de systemene som har skapt krisene.

Omstillingen av næringslivet fra forbruk av fossilt brensel til mer bruk av fornybare eneregikilder må nå starte. Industriproduksjonen synker i mange land. Det er nedgang i den økonomiske aktiviteten hver uke og vi ser virkningene også i Norge. Hydro meldte i går at de måtte midlertid stenge en av de eldste produksjonslinjene på Sunndalsøra. Det berører 160 arbeidsplasser.Nå er det virkelig alvor og det er en stor oppgave å være politiker om dagen.

I innlegget mitt i dag vil jeg ta til orde for at vi må legge rammene for det nye næringslivet som må komme på andre siden av krisa. Nå må økonomene søke andre kilder enn de lærerbøkene som har vært dominerende de siste åra. Vi må innse at den krisen verden nå er inne i også er en etikkrise. Det har for lenge vært gangbart å stimulere til sløsing, uvettig forbruk og gjeld. Det må det bli slutt på om verden skal komme seg ut av de krisene som nå rammer.

I forrige uke kom boka Fritt Fall ut, på Res Publica forlag. Det er en artikkelsamling der fagfolk bidrar med sin analyse av finanskrisa og en god start på den debatten vi må ta om veien ut av den.

Trygging av arbeidsplasser

– Dagens finanspolitiske tiltakspakke målretter tiltak som vil motvirke den internasjonale finanskrisens virkninger på norske arbeidsplasser. Vi kombinerer målretta tiltak som økt vedlikehold og nødvendige omstillinger i næringslivet for å sikre norske arbeidsplasser framover.

En kraftfull satsing på økt vedlikehold innenfor kommunesektoren og samferdsel, sammen med energieffektivisering, særpreger denne tiltakspakken.

Den internasjonale finanskrisen har flere faser og derfor har medført behov for flere ulike tiltak fra myndighetene. Det første myndighetene gjorde i fjor høst var å sikre bankene likviditet og hjelpe Eksportfinans slik at disse kunne ivareta sine gjøremål. Større usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, sammen med ytterligere fall i etterspørselen etter varer og tjenester, både nasjonalt og internasjonalt, får nødvendigvis negative konsekvenser for norske arbeidsplasser.

– Til tross for dette øker arbeidsledigheten fortsatt, og de økonomiske utsiktene er svært dystre internasjonalt, stor arbeidsledighet og dermed lavere inntekter for privatpersoner kan gi sosial uro i flere land. De aller fattigste landene vil også i enda større grad merke den stadig mer faretruende matvaressikkerhetssituasjonen.

– Tap av arbeidsplasser er svært uheldig. Derfor må vi få tiltakspakker som øker aktiviteten på prioriterte områder. Vi er samtidig i en situasjon der vekstbankenes soliditet er for dårlig sammenliknet med markedets krav til egenkapital i bankene. En rekke land styrker derfor bankene med ny egenkapital. Den nye, varslede bankpakka 9. februar vil prøves innrettet slik at den sikrer bedrifter og privatpersoner tilgangen på nødvendig kreditt og lån.

– Regjeringen satser ikke på generelle skattelettelser til privatpersoner. Slike skattelettelser er for lite målrettet, og passer aller best for de som tjener bra. Derfor setter Regjeringen inn målretta tiltak også gjennom styrking av lærlingordningen, flere tiltaksplasser under NAV og gunstigere permitteringsregler for arbeidsgiver. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som blir arbeidsledige og trenger ny jobb i en ny bransje.