Viser arkivet for stikkord kongsberg

Dagens leder i Laagendalsposten

Aldri tidligere har jeg fått så god omtale i Laagendalsposten. Det satt antagelig langt inne. I dagens leder blir Senterpartiets innsats i sykehussaken påaktet og den upresise språkbruken i garantiene fra ansvarlige myndigheter og andre påpekt. Jeg legger lederen her.

Leder Laagendalsposten 29. september, Lars Arntzen

Nå har Lande en jobb å gjøre

I går kom beskjeden mange har fryktet: En arbeidsgruppe i Vestre Viken går inn for at fødetilbudet i Kongsberg flyttes til Drammen. Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer at akuttkirurgien lider samme skjebne. Et slikt forslag kommer ikke til å bli vedtatt uten kraftige protester, og det kan brygge opp til politisk kamp den nærmeste tiden. Da bør Arbeiderparti- ordfører Vidar Lande kjenne sin besøkelsesti og bruke sine kontakter for alt det er verdt.

Arbeiderpartiet med ordfører Lande i spissen har flere ganger utstedt garantier for tilbudet ved sykehuset i Kongsberg. Nå er det tid for å innfri disse løftene, som strider kraftig mot tankene som råder blant Vestre Viken- toppene for tiden. Det er heller ikke mer enn tre uker siden Lande skjelte ut Senterpartiets Per Olaf Lundteigen for åpen scene. Under Laagendalspostens valgmøte karakteriserte han Lundteigen som fæl. Lande mente at Senterparti-politikeren fra Øvre Eiker sprer usannheter om det fremtidige sykehustilbudet og har også gitt uttrykk for at han mener Lundteigen skaper unødig usikkerhet og uro med sine uttalelser. Foreløpig tyder alt på at Vestre Viken- ledelsen legger seg på en linje som unektelig minner om det Lundteigen frykter og ikke en linje som ligner det Lande håper- og sannsynligvis regner med.

Både Lande og Laila Gustavsen har vist til løfter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor når de har gitt sine garantier. De har gitt uttrykk for at disse løftene vil være førende for beslutningene som fattes i Vestre Vikens styre. I hvilken grad styret føler seg bundet av løftene som statsminister Jens Stoltenberg har gitt sine partikolleger i Kongsberg, er foreløpig høyst usikkert. Men det er i alle fall svært lite som tyder på at administrasjonen i Vestre Viken har lagt noe avgjørende vekt på disse signalene.

Dermed har Lande, Gustavsen og Arbeiderpartiet en solid jobb å gjøre. Dersom både fødetilbudet og akuttkirurgien flytttes fra Kongsberg til Drammen viser det seg at disse garantiene ikke er mye verdt. I et slikt bilde fremstår også angrepet på Lundteigen som særdeles lite elegant. Derfor blir utfallet av denne saken en stor test på partiets troverdighet i spørsmålet om byens fremtidige sykehustilbud. Det er nå, etter valget, det er viktig å innfri valgløftene. Og Arbeiderpartiets løfter om sykehuset blir ikke glemt.

Forslag om nedlegges av fødeavdeling og kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap på Kongsberg

I dag kom nyheten om at det i forbindelse med Vestre Viken helseforetak sin strategiprosess foreslås å legge ned Kongsberg sykehus som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og kirurgisk – og medisinsk akuttberedskap.

Her ligger styrepapirene med forslag om nedleggelse

Jeg kommenterte dette i NRK Buskerud sin 16.30- sending i dag. Det gjorde blant andre også sykehusbruker, ansatte, Vestre Viken, Lande og Kolberg (stortingsrepresentant og ordfører Ap).

Hør sendingen her

Jeg har i flere innlegg i Buskerud- avisene og bloggen skrevet om sykehussituasjonen i Buskerud. Da jeg i valgkampen sa at det forelå planer om nedleggelse ble jeg i ulike ordlag beskyldt for å snakke usant. Martin Kolberg og Vidar Lande fikk garantier fra statsminister og statssekretær om at akutt- og fødetilbudet på Kongsberg ikke var truet.

Nå foreligger planene om nedleggelse også for offentligheten. Og det er fortsatt ikke mulig å få klarhet i hva garantiene fra valgkampen betyr. Et fullverdig lokalsykehus med døgnkontinuerlig kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap og fødeavdeling, er noe annet enn kun et akutt- og fødetilbud. Det siste er en langt mer begrenset tjeneste og innholdet uklart. Kolberg brukte ordet “tilbud” i radioen igjen i dag. Helseministeren er sykehuseier og over regjeringen står Stortinget. Jeg vil derfor ta dette opp i Stortinget. For hvis garantiene fra valgkampen innebærer et fullverdig lokalsykehus som jeg har beskrevet over, så trenger ikke Vestre Viken å bruke mer tid og penger på denne delen av strategiprosessen.

Det er økonomi som ligger bak forslaget, men det er svært lite å spare på å legge ned Kongsberg. Det er ikke kapasitet i Drammen til å ta mange nye pasienter, derfor foreslås det å se på muligheten for at andre pasienter i Buskerud kan reise til Bærum. Istedet burde Drammen sykehus avlastes ved at flere fra Øvre Eiker brukte Kongsberg. Folk ønsker at desentraliseringens muligheter tas i bruk, istedet sitter sentralistene i sykehussektoren å gjør det stikk motsatte. Det er en politisk oppgave å stoppe dette. Sentraliseringsdiskusjonen vi har i Buskerud pågår over hele landet og mange plasser er slaget alt tapt. Når til og med Kongsberg, et sted i utvikling med et stort teknologimiljø og en solid befolkning, ses på som for lite for et fullverdig lokalsykehus så viser det at sykehusdebattene og sentraliseringen i hovedsak ikke er faglig begrunnet.

Ungdomstilbud på anbud

Forrige uke hadde vi på Buskerud- benken på Stortinget besøk av ledelse, en far og ungdommer som går på Arbeidsinstituttet Buskerud (AI). En skikkelig trivelig gjeng, som er del av et godt tilbud for ungdom som trenger et alternativ til ordinær skolegang eller arbeidsliv i en periode. AI kan vise til knallgode resultater på å få elever som dropper ut av skolen inn i skole og arbeidsliv igjen.

AI har hatt en samarbeidsavtale med NAV. Nå har NAV sagt at de ikke vil fornye avtalen, fordi Arbeidsinstituttet ikke lenger kan drives i den ikke- anbudsutsatte delene av arbeidsmarkedstiltakene. Så AI har nå måttet legge inn anbud, som de må vinne for å kunne fortsette samarbeidet.

Mye tyder på at fleksibiliteten mellom skole og arbeid som AI har kunnet tilby, ikke blir like god når AI anbudsutsettes. Et forvanskende system knytta til hvilke tilbud ungdommene skal få, søknadsprosesser og tilknytning til videregående skoleplass er nå ønska fra byråkratiet. AI frykter at ungdommene vil henvises til mange måneder i en søknadsbunke før de får plass. Til nå har ungdommene kunnet ringe den ene uka og være inne i et tilbud den neste. Ungdommene har kunnet henvende seg direkte til AI, i framtida må de kanskje først til NAV. En sånn unødvendig byråkratisering er i mot ungdommene, AI, min og sikkert mange andres vilje.

Hvorfor er da tilbudet underlagt anbud? Det er ingen ting i den endra organiseringa av arbeidsmarkedstiltakene som tilsier at ikke AI kan drive uten anbud og i samarbeid med NAV som før.

Men NAV har tolka sine sjefer, altså direktorat og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som at de vil ha det sånn. Det er NAVs oppgave å gjøre som ledelsen ber om. Det har NAV Buskerud gjort, for i sin anbefaling er det nettopp anbudsutsetting direktoratet peker på.

På møtet vårt på Stortinget, der også NRK Buskerud var tilstede, var alle partiene fra SV til Frp enige om at AI ikke burde anbudsutsettes. Ja, hva er det da som hindrer oss spurte jeg? Og fikk til svar fra departementet at det var EØS- avtalen og reglene om offentlige anskaffelser.

Jeg tror de som mener de kan skyve EØS- avtalen foran seg i dette tilfellet tar feil. Og skulle de ha rett er jo anbudsutsettelsen av AI i tilfellet et eksempel på hvorfor Norge bør si opp EØS – avtalen.

Men reglene i EØS – avtalen på dette feltet er såvidt jeg veit ikke vesentlig endra det siste året og AI har jo hatt samarbeidsavtale med NAV før. Det er heller ikke fra EF – domstolen signalene er gitt. Riksrevisjonen har pekt på at det må ryddes i forhold rundt arbeidsmarkedstiltak. AI sin skjebne er resultat av at det er politisk klima for å peke på anbud så fort en har tjangs. Styring dreier seg om noe helt annet.

Arbeidsmarkedstiltakene er fortsatt inndelt i to bokser, der den ene er anbudsutsatt og det andre ikke. Stortinget har ikke vedtatt noen lovendring som krever andbusutsetting. AI kunne ganske sikkert blitt værende i den ikke- anbudsutsatte boksen. At EØS- tilhengerne skylder på EØS er likevel verdt å merke seg.

Jeg er overbevist om at anbudsutsettinga av AI kan og bør rettes opp.

Flytoget bør bidra!

Togpendlerne Drammen-Oslo opplever for mange forsinkelser. For få vogner og sporvekslingsfeil oppgis ofte som årsak. Togledelsen gir også beskjed om at reisende kan gå på tog som viser seg å være stappfulle. Uansvarlig fulle.

Jeg mener at det krisesituasjoner må bli slutt på at flytoget ikke tar opp passasjerer på strekningen Oslo- Asker. Jeg har tatt dette opp flere ganger og vil fortsette å gjøre det. Både Flytoget og NSB er eid av staten. Jeg kan da ikke se noen fornuft i at Flytoget ikke er med å avlaster NSB i krisesituasjoner. Om flere passasjerer kunne gå på Flytoget mellom Oslo og Asker, ville ikke Kongsberg togene blitt så fulle.

Bompenger E 134

Jeg mener at E 134 gjennom Kongsberg bør finansieres uten bompenger.

I den økonomiske tida vi nå har lagt bak oss har bompenger vært eneste utvei for å få framdrift i utviklinga av stamveiene i Norge. Jeg har derfor stor forståelse for at samferdselsministeren og lokale folkevalgte rundt omkring i landet har valgt bompengeløsninger. Både Kongsberg bystyre og fylkestinget hadde rett i at bompengefinansiering var riktig strategi for å få E134 på det nasjonale samferdselskartet. Jeg forstår at lokalpolitikerne mente at et vedtak om bompenger var veien å gå for å kunne være med å kjempe om kronene i NTP (Nasjonal Transportplan).

Men, nå er situasjonen en annen. Finanskrisa gjør at det er behov for kraftfulle statlige investeringer i kommunikasjoner. Jeg mener at det bør føre til at en nå planlegger uten bompengefinansiering. Kommunestyret og fylkestinget har nå gjort sin jobb, nå er det opp til Stortinget å vise ansvar. NTP kommer i februar/mars. Jeg mener at den nye situasjonen i økonomien må gjenspeiles i NTP, også i forhold til finansiering av prosjektene.

Jeg vil jobbe for en løsning uten bompenger for E 134 fordi jeg mener det er en fornuftig og realistisk løsning. Dette er ikke populisme, slik Kongsberg ordfører Vidar Lande sa mandag.