Viser arkivet for stikkord follum

Seier for grønn industri!

FOLLUMSTØTTE – GJENNOMSLAG FOR SENTERPARTIETVANSKELIG FOR NRK BUSKERUD

Jeg har lenge jobba for at det skal bli ei ny framtid for treforedlingsindustrien i Norge. Det er uante muligheter i norske naturressurser, kombinert med moderne teknologi. Der kan nøkkelen til å løse klimakrisa ligge. Hvis vi i framtida kan lage produkter på råstoff fra fornybare naturressurser, istedet for fossile, hvis energien vi bruker ikke forurenser, så er vi mye nærmere et godt miljø enn vi er i dag. Altfor få politiske ledere har sett den muligheten som ligger i grønn industri. For å sette skikkelig fokus på det vi i Senterparti har jobba med å sette på kartet lenge, dro vi til Follum tirsdag.

Der lanserte vi planen om en investeringsstøtteordning for miljøteknologi (beskrevet her i bloggen) og vi lova de frammøtte fra pressen å gjøre det vi kan, med den tyngden vi har i regjeringa, for at det skulle bli penger i neste statsbudsjett. Statsbudsjettet er gjenstand for regjeringsforhandlinger denne uka. Sånn fungerer demokratiet, heldigvis. Alle partier må samle flertall for sitt syn før enn kan få noe gjennomført. Det er derfor en seier for meg og Senterpartiet at Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad på Follum lanserte den nye ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte i dag.

At vi på tirsdag ikke kunne forskuttere forhandlingene fikk Ringerikes Blad til å fokusere på at de ansatte var skuffa over at Senterpartiet ikke kom med løfter. NRK Buskerud synes det var for langt å reise til Hønefoss (i motsetning til DN, TV2, Nationen, ANB) og tok seg ikke bryet med å ringe meg, men brukte Ringerikes Blads nettvinkling i radiosendingene gjennom hele tirsdagen. (En vinkling som ble betydelig moderert i avisas papirutgave onsdag, som var mer gjennomarbeida.)

Men toppen av slett journalistikk var ikke nådd med det! I dag kunne NRK Buskerud nemlig meddele at Sylvia Brustad kom til Follum med penger, i motsetning til Liv Signe Navarsete som ikke ga slike løfter da hun var på fabrikken tirsdag! NRK Buskeruds radiomeldinger er resultat av den generelt grunne og dårlige samfunnsjournalistikken de bedriver. De evner ikke å se sammenhenger og viser ingen interesse for å følge med på hva vi i Senterpartiet engasjerer oss i og har et ærlig oppriktig engasjement for.

Tirsdag sa jeg at størrelsesorden 100 millioner var realistisk i denne runden. I dag kom svaret i form av regjeringens pressekonferanse på Follum. Senterpartiet har nådd fram i forhandlingene. At myndighetene nå åpner døra med en støtteordning, gjør at det er grunn til å være optimist på vegne av Senterpartiets mål om at staten skal bli en aktiv bidragsyter for utvikling av grønn industri i Norge.

Regjeringen gir nå investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. En slik investeringsstøtteordning vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Investeringsstøtteordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010. Ordningen er i dag på 100 millioner kroner. Biooljeprosjektet på Follum er eksempel på et prosjekt som kan få investeringsstøtte over denne ordningen.

For meg og Senterpartiet er dette et første skritt i riktig retning. Vi vil bruke dette gjennombruddet til å fortsette kampen for en offensiv politikk og satsing på grønn industri. Det ligger store muligheter i grønne næringer i framtida. Det kan bli Norges viktigste bidrag til å løse klimakrisa. Jeg ønsker at ungdom i Buskerud skal kunne ta utdanning i naturforvaltning og utnyttelse av teknologisk kunnskap og vite at det finnes moderne grønne arbeidsplasser i fylket.

Follum-støtte!

Se film fra Follumbesøket

Senterpartiet går inn for en ny ordning med investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. Investeringsstøtteordningen vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010.

I går lanserte Liv Signe Navarsete og jeg ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte under et besøk på Follum. Dette er den mest konkrete planen som er gitt til nå, for å få Xynergos prosjekt om en biodieselfabrikk på Follum opp og gå. Vi skal stå på det vi kan for å få med oss regjeringspartnerne på en finansiering av dette og vi har grunn til å være optimister!

I regjeringserklæringen Soria Moria står det at:

”Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk hvor staten er engasjert i partnerskap med næringsliv og arbeidstakerne”.

”Regjeringen vil etablere gode rammebetingelser som bidrar til innovasjon og nyskaping”, samt ”styrke det offentlige virkemiddelapparatet”.

For Senterpartiet er formålet med miljøteknologi – investeringsstøtte å legge til rette for omstilling av norsklokalisert industri til nye produksjonsmåter. Omstillingen skal skje basert på ny teknologi hvor investeringer på kort sikt ikke er foretaksøkonomisk lønnsomme. Dette skyldes at investeringskostnadene blir for store i forhold til dagens markedspris på de miljøvennlige produktene. Senterpartiet mener derfor det er viktig at staten stiller opp med investeringskapital i størrelsesorden 30-50 prosent av investeringen, slik at private bedrifter kan se det økonomisk forsvarlig å investere i framtidas teknologi.

Nils Peter Undebakke, gruppeleder i fylkestinget Senterpartiet, Gudbrand Gulsvik, Viken Skog og Liv Signe Navarsete.

Omstilling av norsklokalisert industri

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi i et nært samarbeid med næringslivet. Forum for miljøteknologi (under ledelse av departementsråden i Miljøverndepartementet) har vist at mange ulike bedrifter står på terskelen til framtidas teknologiske løsninger, men har behov for statlig medfinansiering for å kunne ta spranget.

Eksisterende virkemidler – ikke tilstrekkelige

Også andre erfaringer det siste året har vist at eksisterende, offentlige virkemidler ikke er tilstrekkelige for å oppnå vårt ønske om å medvirke til en slik omstilling av imdustrien. Senterpartiet vil derfor arbeide for at en ny investeringsstøtteordning, investeringsstøtte – miljøteknologi, kommer på plass som en del av Innovasjon Norges virkemiddelapparat i 2010. En slik ordning vil gjøre at Follum/Xynergo kan dra nytte av medfinansiering. Medfinansiering er helt nødvendig for en sårt trengt omstilling av Follum, slik at bedriften får flere bein å stå på. Norske Skog/Xynergo arbeider med utvikling av teknologi og vil bygge et produksjonsanlegg for bioolje og 2. generasjons biodiesel basert på norsk trevirke.

Modell for investeringsstøtte i tråd med ESAs retningslinjer

Retningslinjene for offentlig støtte til miljøtiltak er gitt av overvåkningsorganet ESA. ESA besluttet den 16. juli 2008 å innta nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål. Retningslinjene trådte i kraft umiddelbart. Av tiltakene som kan godkjennes som lovlig støtte er investeringsstøtte og driftsstøtte for å fremme produksjon av energi fra fornybare energikilder. Retningslinjene åpner for å gi driftsstøtte for å kompensere for kostnadsdifferansen mellom produksjonskostnadene for fornybar energiproduksjon og markedsprisen på energi, i tillegg til et støttesystem bygget på markedsmekanismer, for eksempel grønne sertifikater. Det er terskelverdier på investeringsstøtte som gjør at all støtte som overstiger 7,5 millioner Euro må notifiseres særskilt til ESA. En eventuell miljøstøtteordning kan enten notifiseres i henhold til regelverket for støtte til miljøformål, eller meldes i henhold til gruppeunntak. De fleste støttesatser innenfor gruppeunntaksregelverket er lavere enn det ordinære regelverket, men prosessen for å kunne ta i bruk ordningen vil være mye raskere.

Krever modige eiere og politikere

Medfinansiering og samarbeid forutsetter eiere som våger å satse nytt og ser sitt samfunnsansvar med å foredle blant annet norsk tømmer. Norske Skog har tjent sine penger på norsk tømmer, norsk arbeidskraft og norsk vannkraft. En slik statlig investeringsstøtteordning er en nødvendighet, men vil aldri være tilstrekkelig dersom ikke man har et samarbeid mellom eier, fagforening og skogeiersamvirket, som i fellesskap ser seg tjent med og våger å investere for framtida i Norge. Slik var det ved etableringen av Nordenfjeldske Treforedling i Skogn i 1962 (den første bedriften i Norske Skog-konsernet).

Siden nedleggelsen av Union i Skien har situasjonen for norske treforedling utviklet seg i dramatisk negativ retning, og mange bedrifter er i dag i en svært sårbar situasjon. Senterpartiet kan ikke sitte å se på at den delen av skogen som har vært brukt som råstoff i treforedlingsindustrien nå skal vernes, brennes eller eksporteres som rundtømmer til kontinentet. Bare land uten næringspolitikk, kapital og kompetanse velger å innrette seg så gammeldags.

KVESS KNIVEN KVASSHEIM!

I dagens Klassekampen oppfordrer jeg Venstres Gunnar Kvassheim til å kvesse kniven. Avisa har i det siste hatt en god debatt om næringspolitikken. De som vil omstilling i grønn retning bør kvesse knivene, for det er en stor jobb som må gjøres. Her er innlegget:

KVESS KNIVEN KVASSHEIM!

I Klassekampen 1. juli kommenterer Venstres Kvassheim at jeg arbeider for en aktiv næringspolitikk som kan gi grønne arbeidsplasser.

I denne stortingsperioden har det vært brei enighet mellom regjering og opposisjon om å satse på olje- og gass og velferdsforbedringer for de som tjener godt. Dette har vært en stilltiende prioritering og overenskomst. Senterpartiet har innenfor regjeringsarbeidet prøvd å dreie fokuset mot økt produksjon av fornybar energi og en fordelingspolitikk som prioriterer folk som tjener rundt 150 kroner i timen. Dette har vi ikke fått gjort nok med. Venstre har i den økonomiske politikken ikke hatt noen tung annerledes prioritering enn det som er konsekvensen av den stilltiende overenskomsten.

Finanskrisa har enda klarere synliggjort behovet for å investere i norsk grønn næringsutvikling. Verdens tre store kriser, finans, matvare- og klimakrisa må løses og omstilling fra olje- og gass til fornybarproduksjon er Norges viktigste bidrag. Mitt innspill på Senterpartiet og Res Publicas seminar om næringspolitikk i en krisetid bygde på det faktum at; karbon og karbonmolekylet er helt sentralt i en rekke kjemiske prosesser og produkter, og i energiforsyninga. Alt karbon stammer fra fotosyntesen, enten i dag eller for millioner av år siden.

Et av disse fornybare karbonproduktene er tømmer. Vår treforedlingsindustri er i krise. Markedet for avispapir stuper. Mer av det mindreverdige trevirke må sjølsagt brukes som energi til oppvarming. Men framtidas utfordringer krever langt mer av oss. Den praktiske kunnskapen om fotosyntesen og at karbonmolekyler er en begrensa ressurs, må gjøre at vi beveger oss over i fra de primitive løsningene som er å brenne opp karbonet til å raffinere det til avanserte produkter. Borregaard er et norsk verdensledene selskap på dette oområdet. Det er denne tradisjonen som må gi innhold til uttrykket framtidas grønne industri.

Etablering av en kjemifabrikk på Follum i Hønefoss skal være en pioner for en slik utvikling i innlandsnorge, hvor det er skau på alle kanter. For å realisere dette trengs statlig støtte for å få prosjektet lønnsomt. Hvis vi ser tilbake på vår stolte industritradisjon, er det nettopp samspillet mellom private eiere og staten som har gjort slik industriutvikling mulig. Derfor må Innovasjon Norge styrkes med nødvendig kapital. Innovasjon Norge må også bestå av en statlig næringsbank som har nødvendig kapitalstyrke, langsiktighet, risikovillighet og pris, slik at det blir satt nødvendig fart i denne industritenkningen.

En slik grønn industripolitikk er nå lovlig i henhold til EUs konkurransepolitikk. Senterpartiet representerer her en nytenkning, så kvess kniven Kvassheim! Er du med på en slik konkret politikk for grønn næringsutvikling?

Mer aktiv stat!

De første møtene om neste statsbudsjett er i gang på Thorbjørnrud . Jeg har tatt til orde for at staten nå må bli mer aktiv for å sikre framtidas næringsliv.

Vi trenger politisk kraft og vilje for å skaffe nødvendig kapital til næringslivet. Biodieselfabrikken på Follum er for eksempel ikke foretaksøkonomisk lønnsom i en oppstartsperiode, men en pioner for det grønne næringslivet basert på lange verdikjeder. Et næringsliv som spiller på lag med naturen må komme ut av klimakrisa og i Norge har vi en unik mulighet til å bidra!

Tida for store ord og taler må nå være over. Nok snakk! Over til handling!

Fornybar energi er av Senterpartiets mest kraftfulle stasinger i arbeidet mot revidert statsbudsjett og statsbudsjettet for 2010. Prototypeanlegget for biodiesel basert på trevirke på Follum er et framtidsretta prosjekt basert på lange verdikjeder som myndighetene må støtte opp om ved å gjøre tiltak og støtteordninger relevante og tilgjenglige. Xynergo har i brev til Stortinget bedt om videre økonomisk støtte fra staten til deler av fullskalaanlegget for andre generasjons biodrivstoff som etter planen skal være ferdig i 2013.
Xynergo anslår at fabrikken kan produsere 250 millioner liter syntetisk biodiesel. Dette tilsvarer 15 prosent av dagens norske forbruk av autodiesel og ville bidratt til reduksjon i utslipp av 700.000 tonn CO2. I følge SSB ble det sluppet ut 10, 4 millioner tonn CO2 fra veitrafikken i 2007.Biodieselfabrikken på Follum ville altså kunne redusert utslippet langs veien med 6,7%.

Fabrikken på Follum vil bli Norges første fullskalaannlegg for andre generasjons biodrivstoff. En pioner for framtidas næringsliv! Senterpartiet mener derfor staten bør vurdere ulike låneordninger og mulighetene som åpner seg på eiersida, for å få prosjektet skikkelig opp å gå.

1 milliard mennesker sulter i dag. I tillegg til en feilslått økonomisk politikk og handelspolitikk, er årsaken til sulten menneskeskapte klimaendringer og at mat gjøres om til drivstoff. Norge må derfor satse på andre generasjon biodiesel.

Biodiesel som ikke lages av jordbruksprodukter, men av lavkvalitets trevirke og rivings- og returmateriale fra byggebransjen. I tilknytning til fullskalaanlegget for andregenerasjons biodrivstoff på Follum vil det kunne etableres produksjon av bioolje i flere skogrike områder. Markedet for miljøvennlige bioenergiløsninger kan sikre norsk treforedlingsindustri et nytt bein å stå på.

Biodieselfabrikken knytta til Norske Skogs virksomhet på Follum har her en nøkkelrolle!