Viser arkivet for september, 2009

Alle stemmer teller - Godt valg!

Kjære velger, spørsmålet er: Hva vil vi med Buskerud, Norge og verden?

Som jeg skreiv i går så teller alle stemmer nå. Et par naboer, en klassekamerat og ei bestemor kan avgjøre om jeg fortsatt sitter på Stortinget eller ikke tirsdag.

Få stemmer avgjør om et av de store partiene får inn en ekstra eller om jeg får fornya tillitt som folkevalgt fra Buskerud. Vurderer du å stemme på meg håper jeg derfor du spør en kamerat, venninne eller noen i slekta om de skal gjøre det samme, det kan nemlig avgjøre hele valget!

Blir jeg valgt inn på Stortinget er det fem områder jeg vil gjøre en særlig innsats ovenfor:

1. Å sikre jambyrdige økonomiske forhold mellom folk. I dag er det altfor lite fokus på de som tjener rundt 150 kroner timen. Velferdsforbedringer og skattepolitikken må innrettes sånn at denne gruppa blir mer påakta enn den er i dag. Så må det gjenreises en respekt for hverdagsmennesket og arbeidsmaueren. Alle skal ha lønn for sin innsats. Vi må stoppe sosial dumping, som sprer seg innafor stadig flere yrker.

2. Et grønnere Norge. Vi må få til omstillinga fra oljealder til å ta i bruk Norges enorme fornybare naturressurser. Det skal bli Norges fremste bidrag i klimakampen. Praktisk tenking og en stat som tør å satse, kan gjøre Norge til pioner på produksjon av avanserte industriprodukter basert i fornybare ressurser.

3. Respekten må gjenreises for bygdeverdiene knytta til langsiktighet. Den forvaltertanken som ligger til grunn i næringer med utgangspunkt utenfor byene, må bli styrende for hele samfunnet. En skal overlate gården i bedre stand enn da en sjøl overtok. I dag er det altfor lite respekt i blant de styrende elitene i Oslo for disse verdiene. Og det er mangel på innsikt i hva fornuftig bruk og forvaltning av naturen er. Både klima, matvare- og finanskrise har sitt grunnlag i mangel på måtehold og kortsiktig tankegang. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.

4. Investeringer i samferdselssektoren må føres sånn at kostnaden fordeles over hele investeringas levetid. Ikke som i dag da hele bevilgninga eksempelvis for å bygge en vei, utgiftsføres året det bevilges og ikke over de åra det tar å bygge veien. Det resulterer i at investeringer i infrastruktur og kommunikasjoner hele tida taper for velferdsforbedringer. Fiber må fram til alle hustander i Norge. Det må bli en like elementær del av infrastrukturen som telefon og strøm. Arbeidsplassutvikling i distriktene er avhengig av det.

5. Innenfor rus- og kriminalomsorg. Barnevern, og NAV – system er det mange skjebner som fortjener større innsats fra samfunnet. Det må forandringer til i systemene. De skal jobbe for folk og ikke i mot folk. I dag er det for mange som havner i en runddans i mellom ulike tiltak, uten å komme ut med en bedre livssituasjon enn de hadde før de kom inn. Det må lyttes til erfarne folk og så må noen tørre å gjøre endringer og tenke utafor boksene. Noe av det viktigste hadde vært at alle som trenger litt mer oppfølging enn flertallet hadde fått en tillitsperson å forholde seg til, som kunne hjulpet på kontorer, i telefoner og i korridorer.

Det er så mye jeg vil ha gjort – derfor håper jeg å ha samme jobb tirsdag, som i dag – nemlig å være folkevalgt for Buskerud.

GODT VALG!

Innspurten!

Nå er det spennende! Det er innspurt og Senterpartiets Buskerudmandat avhenger av små marginer. Hver eneste stemme teller!

I MORGEN HOLDER JEG APPELLBRAGERNES TORGDRAMMEN- KLOKKA 11.00!

I dag stod det et venneopprop for meg blant annet i Drammens Tidene. Det setter jeg stor pris på. Det er godt å vite at jeg har gode venner i ryggen.

I hele stortingsperioden har jeg reist mye i fylket, de siste ukene hver eneste dag. Og jeg er enig med fylkesleder Ole Johnny Stavn som i et leserinnlegg i Hallingdølen denne uka skrev at: ”aldri har jeg sett så mange opptatt av Numedal som i Flesberg tirsdag, aldri så mange opptatt av Hallingdal som i Ål kulturhus lørdag”. I valgkamp er alle partier opptatt av bosetting, infrastruktur og mulighet til å livnære seg i hele fylket. I Senterpartiet er vi det bestandig!

I dag var vi på Akers Solutions i Lier. Der fikk jeg bekrefta fra ledelsen at det jeg har sagt i valgkampen om nødvendigheten av statlig muskler i næringspolitikken også gjelder deres bransje. Statoil hadde aldri blitt en teknologiledende bedrift på flere områder om ikke selskapet hadde langsiktige eiere, sa ledelsen på Aker Solutions. Private ville aldri hatt de finansielle musklene og tatt den store risikoen, som Statoil hadde muligheter til. Jeg skulle ønske næringslivsledere sa dette høyere og oftere. At staten må være en aktiv bidragsyter i store teknologiskifter, er det motsatte av det særnorske mantraet om ”næringsnøytralitet”.

8. juni skreiv jeg om Arbeidsinstituttet som var anbudsutsatt her i bloggen. Drammens Tidene tok saken denne uka, og mot slutten av uka kom Utdanningsministeren med en løsning. Jeg mener fortsatt at det er feil, unødvendig og resultat av politiske feilgrep at AI ble anbudsutsatt, men er veldig glad for at det har blitt en løsning. Den må bli robust og langvarig. Og ikke svekke AI som den gode miksen det har vært mellom arbeid og utdanning, for ungdom som trenger et tilbud utenfor skolen.

Buskerud har blitt gode på dropout, det må vi ikke skusle bort med ukloke politiske avgjørelser. Forrige dagen var vi på Åssiden vgs i Drammen med over 1140 plasser, der har de klart å halvere dropout ved systematisk arbeid, ansatte som står på og ekstramidler til arbeidet med å forhindre frafall. I fjor avbrøyt 44 elever utdanninga, mot 83 elever året før.

Kriminalpolitikk med fornuft

I et møte på Politihuset i Oslo tidligere i uka fikk jeg ny innsikt i politiets problemer med håndteringa av kriminelle asylsøkere.

Hvis en norsk statsborger tas for noe kriminelt, blir vedkommende sluppet fri inntil dommen er klar og han/henne skal inn til soning, om forbrytelsen ikke er av en slik art at vedkommende må holdes innesperra.

En asylsøker som ikke har fast bosted i Norge, behandles på akkurat samme måte om han/henne tas for eksempel for narkotisalg i Oslo. Det er sjølsagt mye vanskeligere å spore en person uten tilhørighet til landet, bostedsadresse, arbeid osv. Resultatet er at politiet ikke finner de når de skal inn!

Dette er så ufornuftig at politiet må få politisk tilslutning til å kunne holde asylsøkere mistenkt for kriminalitet innesperra inntil rettsprosessen er avklart. Så må avklaringa komme så raskt som mulig, for tida i varetekt må begrenses. Men det Jan Bøhler og Rune Gerhardsen har tatt til orde for når det gjelder politiets mulighet til å holde kriminelle asylsøkere unna gatene, er jeg helt enig i. Vi kan jo ikke sitte stille og gjøre politiet hjelpesløse. Når asylsøkere uten opphold har fått sin dom er jo ofte enden på visa at de skal sendes ut av landet. Avgjørelsene må kunne effektueres ellers mister folk tillitt til rettsvesenet og det undergraver hele asylinstituttets legitimitet i befolkninga. Det taper alle andre enn de som begår kriminalitet på.

Det er hektisk valgkamp. Jeg har ikke fulgt med i alle debatter og utsagn, men forstått at det har oppstått en diskusjon. Jeg støtter en styrking av politiets muligheter, og vil ikke tas til inntekt for noe annet enn det jeg sjøl har uttalt meg om i dette innlegget og andre steder.

Lundteigen på Tinget !!!

No må folk i Buskerud kjenne si besøkelsestid ! Lundteigen på Tinget !!!
Per Olaf trengs på Tinget, slike politikarar har vi altfor få av – uredde, går til kjernen av sakene, han tek med kraft og kunnsakp opp sentrale saker, både regionalt for Buskerud, men han er også generell sterk i debatten om sentrale saker i samfunnet.
Buskerud – og Norge – treng Per Olaf på Stortinget !!
Stem på han ved valet !!

Roger Nedreklepp

Framtidas Norge

“Se opptak fra TV2 Nyhetskanalen i går”

I går var jeg på TV2 Nyhetskanalen og snakka om Senterpartiets næringspolitikk. Investeringer i infrastruktur og omstilling av norsk næringsliv fra oljealder til foredling av fornybare naturressurser, er på lang sikt mer lønnsomt enn aksjesparing.

Drammen Havn

På folkemøtet DT hadde i Lier onsdag ble Drammen Havns framtid tatt opp. Samme dag hadde jeg vært på omvisning på havna for å sette meg inn i hva havneledelsen tenker om havnas framtid.

Einar Olsen – Havnedirektør og Ivar A. Vannebo – Ass. havnedirektør

I Senterpartiet jobber vi for at havna skal være til for næringsvirksomhet. Drammen Havn er av de store havnene i landet med blant annet 75 % av bilimporten. Nesten alt kornet på Østlandet leveres til Drammen Havn og går derifra på båt til Vestlandet. Avispapir og frukt er andre produkter som går gjennom Drammen Havn. Muligheten til å kombinere bil, båt og bane gjør Drammen Havn til toppmoderne. Jeg er enig med dem som sier at Havnene må bli lagt under samferdsesldepartementet, der de hører hjemme.

Drammen Havn sysselsetter i dag 2000 folk og huser omtrent 50 firmaer. Senterpartiet vil stå på for utvikling av en miljøforsvarlig havn for næringsvirksomhet, og er ikke enig med dem som vil bygge forretningsbygg og leiligheter i noe av de beste kommunikasjonsknutepunkta vi har. Derfor er buffersonene havna bygger mot bebyggelse også så viktig. Ellers oppstår raskt konflikten mellom innbyggere og havnedrifta.

  • Åslaug Haga — Åslaug Haga kom til Hokksund for å høre om det er stor oppslutning om kommunesammenslåing med tvang, slik Høyre legger opp til.
  • Mot tvang — Cicilie Mette- Lund, i Utdanningsforbundet og Knut Sjulsen, i Fagforbundet er enig med Åslaug Haga og meg i at kommunesammenslåing med tvang ikke er veien å gå.
  • Kunst i Hokksund — Bygdekvinnene har laga bildet som nå henger i Rådhuset.

Tvang: upopulært valgkamptema

Da Høyres 2. kandidat og Øvre Eikers ordfører Anders Werp i DTs folkemøte i Hokksund (Øvre Eiker) i forrige uke skulle svare på spørsmålet om kommunesammenslåing, starta han svaret så det hørtes ut som Høyre gikk inn for frivillige kommunesammenslåinger.

Kun etter påtrykk fra oss andre i panelet kom det for en dag at Werp som stortingskandidat går til valg på et Høyreprogram som går inn for kommunesammenslåinger ved bruk av tvang. Det var vanskelig for ordfører Werp å svelge at vår felles kommune, Øvre Eiker, kan bli en saga blott uten at befolkninga får en tøddel innflytelse på det! Jeg skjønner hvorfor Høyre ikke vil diskutere dette i valgkampen.

Høyres taktikk blir som Åslaug Haga gjorde rede for i et møte på Hokksund onsdag: de struper pengesekken, så kommunene ikke ser andre utveier, så tegner de kartet i 7. etasje hos Kommunal- og regionaldepartementet i Oslo. Ihvertfall var det pengesekktaktikken Erna Solberg styrte etter forrige gang hun var minister. Konkurranseutsetting, privatisering og sammenslåinger var målet. Etter Venstres omdreining i spørsmålet om kommunesammenslåing med tvang og Frps uttalelser, har Høyre flertall for å bruke tvang om de borgerlige vinner valget.

Det veit vi Senterpartiet at ikke er god taktikk. Åslaug Haga sa med bakgrunn i erfaringa som tidligere Kommunal- og regionalminister at det ikke finnes empiriske bevis på at sammenslåing av kommuner vil være kostnadsbesparende. I Hokksund møtte vi leder av Fagforbundet Knut Sjulsen og leder av Utdanningsforbundet Cicilie Mette- Lund. De organiserer en stor del av dem som utfører tjenestetilbudet i kommunen og kunne fortelle om mange omstillingsprosjekter der de ansatte var aktive deltagere.

Vi vil ha forbedringer. Vi krever av kommuneansatte og politikere at de fører en restriktiv pengebruk og er villige til å tenke nytt. Mange plasser er det tilfellet og Øvre Eiker gjør mye bra på den fronten. Like klare er vi på at det er grenser for hva en kan effektivisere seg til, før innbyggerne vil merke et dårligere tilbud. Vi vil ha samarbeid over kommunegrensene, men kort vei til tjenestene og mellom folk og folkevalgte. Tvangssammenslåing er et forsøk på å sentralisere makt og det vil virke sentraliserende på bosetting om veien til kommunesentraene blir altfor lang.

Det skal være kvalitet på tilbudet folk får i barnehage, skole og på sykehjem. Og når kostandsbesparelsene ikke engang kan bevises, blir hele kommunesammenslåingsprosjektet til Høyre et eksperiment. Der folk sjøl mener at sammenslåing vil være det beste for innbyggerne, ja så er det antagelig gode grunner for å gjøre det. I Senterpartiet er vi for frivillig sammenslåing, men ikke tvang eller politikk som tvinger fram endringer av kommunegrensene.

Folkekirka er en ressurs for Norge!

Nå går det i godt tempo om dagen. Det kommer mer om valgkampen seinere, men nå tenkte jeg å gi den som vil muligheten til å lese et innlegg jeg hadde på trykk i Drammens Tidene for noen dager sida. Et møte i Humanetisk Forbund, der jeg følte hele første rad behandla meg som Høyre-fruer under EU- kampen, ga inspirasjon til å forklare Senterpartiets ståsted!:

I Senterpartiet tror vi mange er medlem i Den norske kirke fordi den er en åpen og inkluderende folkekirke, og opptrer som en god veileder inn i det flerkulturelle samfunnet. Over 70% døper barna sine i kirka og over halvparten (67 % i 2007) av alle landets 15 åringer konfirmerer seg der. I 2007 ble 44,1% av ekteskapene inngått i kirka og 92 % av de som døde dette året fikk en kirkelig gravferd. Tallene viser at kirka er viktig for mange av oss i avgjørende faser av livet. Langt flere enn de som har et aktivt og organisert kristenliv bruker kirka. Derfor har Senterpartiet forsvart statskirkeordningen.

Vi lever i en omskiftelige tid, der det kulturelle og religiøse mangfoldet blir større. Møter mellom folk av ulike kulturer og tro, fører både til sterkere konfliktlinjer og ny religiøs nysgjerrighet. I Senterpartiet mener vi folkekirka kan representere et holdepunkt uten de hardeste kantene. En inkluderende folkekirke kan gi trygghet for den som bruker den og bygge ned barrierer mot de som ikke gjør det. Mange med ikke- vestlig, sør og øst-europeisk bakgrunn i Norge har familietradisjon i kulturer der religion har en stor plass. Da inngir det trygghet å møte en kirke som evner å snakke religionens språk med folk av ulik religiøs tro. Kirkas plass i troslivet gir den en naturlig autoritet, mens folkekirketradisjonen sørger for at autoriteten har et mildt ansikt.

Det å kjenne sin egen historie og kulturbakgrunn er avgjørende for å forstå andre og møte andre med respekt. Vi mener derfor at det ville være det motsatte av integrering å fjerne tro og livsyn fra offentlige arenaer. For Senterpartiet er det viktig å skape et felleskap mellom folk som bygger på vår kulturtradisjon. Denne grunnholdningen vises i vårt syn på kristendommens plass i skolen og barnehagen. Kirkekompromisset i Stortinget sikra at vi fortsatt skal ha statskirke i Norge. Senterpartiet vil fortsette arbeidet for at kirkeforliket fylles med et innhold som ivaretar folks interesse av en åpen, tilgjenglig og inkluderende kirke.

Senterpartiet mener det er viktig at det moderniserte Religions- , livsyns- og etikkfaget i skolen (det tidligere KRL – faget) reflekterer kristendommens posisjon i Norge, samtidig som faget oppfyller menneskerettighetene. Ut i fra historiske forhold er det naturlig at kristendommen har stor plass i undervisningen, noe også den Europeiske menneskerettighetskommisjonen har slått fast.Vi deler Bispemøtets syn på at hva faget heter er mindre viktig enn det innholdet det bidrar til i barnas oppvekst. Den nye formålsparagrafen for barnehagen og grunnskolen ivaretar både vår kristne tradisjon og religionsfrihet. Barnehagen og skolen skal fortsatt sørge for at barna lærer om kristendommens betydning for Norge, men en kristen oppdragelse blir det opp til foreldrene å gi. Med det har vi fått en formålsparagraf, som er i tråd med hva som allerede er vanlig praksis i barnehage og skole.

I våre omskiftelige tider er det viktig at vi evner å kompromisse på måter som forener folk. Senterpartiet befinner seg i denne sammenhengen i en solid sentrumstradisjon.