Viser arkivet for august, 2009

Follum-støtte!

Se film fra Follumbesøket

Senterpartiet går inn for en ny ordning med investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. Investeringsstøtteordningen vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010.

I går lanserte Liv Signe Navarsete og jeg ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte under et besøk på Follum. Dette er den mest konkrete planen som er gitt til nå, for å få Xynergos prosjekt om en biodieselfabrikk på Follum opp og gå. Vi skal stå på det vi kan for å få med oss regjeringspartnerne på en finansiering av dette og vi har grunn til å være optimister!

I regjeringserklæringen Soria Moria står det at:

”Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk hvor staten er engasjert i partnerskap med næringsliv og arbeidstakerne”.

”Regjeringen vil etablere gode rammebetingelser som bidrar til innovasjon og nyskaping”, samt ”styrke det offentlige virkemiddelapparatet”.

For Senterpartiet er formålet med miljøteknologi – investeringsstøtte å legge til rette for omstilling av norsklokalisert industri til nye produksjonsmåter. Omstillingen skal skje basert på ny teknologi hvor investeringer på kort sikt ikke er foretaksøkonomisk lønnsomme. Dette skyldes at investeringskostnadene blir for store i forhold til dagens markedspris på de miljøvennlige produktene. Senterpartiet mener derfor det er viktig at staten stiller opp med investeringskapital i størrelsesorden 30-50 prosent av investeringen, slik at private bedrifter kan se det økonomisk forsvarlig å investere i framtidas teknologi.

Nils Peter Undebakke, gruppeleder i fylkestinget Senterpartiet, Gudbrand Gulsvik, Viken Skog og Liv Signe Navarsete.

Omstilling av norsklokalisert industri

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi i et nært samarbeid med næringslivet. Forum for miljøteknologi (under ledelse av departementsråden i Miljøverndepartementet) har vist at mange ulike bedrifter står på terskelen til framtidas teknologiske løsninger, men har behov for statlig medfinansiering for å kunne ta spranget.

Eksisterende virkemidler – ikke tilstrekkelige

Også andre erfaringer det siste året har vist at eksisterende, offentlige virkemidler ikke er tilstrekkelige for å oppnå vårt ønske om å medvirke til en slik omstilling av imdustrien. Senterpartiet vil derfor arbeide for at en ny investeringsstøtteordning, investeringsstøtte – miljøteknologi, kommer på plass som en del av Innovasjon Norges virkemiddelapparat i 2010. En slik ordning vil gjøre at Follum/Xynergo kan dra nytte av medfinansiering. Medfinansiering er helt nødvendig for en sårt trengt omstilling av Follum, slik at bedriften får flere bein å stå på. Norske Skog/Xynergo arbeider med utvikling av teknologi og vil bygge et produksjonsanlegg for bioolje og 2. generasjons biodiesel basert på norsk trevirke.

Modell for investeringsstøtte i tråd med ESAs retningslinjer

Retningslinjene for offentlig støtte til miljøtiltak er gitt av overvåkningsorganet ESA. ESA besluttet den 16. juli 2008 å innta nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål. Retningslinjene trådte i kraft umiddelbart. Av tiltakene som kan godkjennes som lovlig støtte er investeringsstøtte og driftsstøtte for å fremme produksjon av energi fra fornybare energikilder. Retningslinjene åpner for å gi driftsstøtte for å kompensere for kostnadsdifferansen mellom produksjonskostnadene for fornybar energiproduksjon og markedsprisen på energi, i tillegg til et støttesystem bygget på markedsmekanismer, for eksempel grønne sertifikater. Det er terskelverdier på investeringsstøtte som gjør at all støtte som overstiger 7,5 millioner Euro må notifiseres særskilt til ESA. En eventuell miljøstøtteordning kan enten notifiseres i henhold til regelverket for støtte til miljøformål, eller meldes i henhold til gruppeunntak. De fleste støttesatser innenfor gruppeunntaksregelverket er lavere enn det ordinære regelverket, men prosessen for å kunne ta i bruk ordningen vil være mye raskere.

Krever modige eiere og politikere

Medfinansiering og samarbeid forutsetter eiere som våger å satse nytt og ser sitt samfunnsansvar med å foredle blant annet norsk tømmer. Norske Skog har tjent sine penger på norsk tømmer, norsk arbeidskraft og norsk vannkraft. En slik statlig investeringsstøtteordning er en nødvendighet, men vil aldri være tilstrekkelig dersom ikke man har et samarbeid mellom eier, fagforening og skogeiersamvirket, som i fellesskap ser seg tjent med og våger å investere for framtida i Norge. Slik var det ved etableringen av Nordenfjeldske Treforedling i Skogn i 1962 (den første bedriften i Norske Skog-konsernet).

Siden nedleggelsen av Union i Skien har situasjonen for norske treforedling utviklet seg i dramatisk negativ retning, og mange bedrifter er i dag i en svært sårbar situasjon. Senterpartiet kan ikke sitte å se på at den delen av skogen som har vært brukt som råstoff i treforedlingsindustrien nå skal vernes, brennes eller eksporteres som rundtømmer til kontinentet. Bare land uten næringspolitikk, kapital og kompetanse velger å innrette seg så gammeldags.