Viser arkivet for august, 2009

Seier for grønn industri!

FOLLUMSTØTTE – GJENNOMSLAG FOR SENTERPARTIETVANSKELIG FOR NRK BUSKERUD

Jeg har lenge jobba for at det skal bli ei ny framtid for treforedlingsindustrien i Norge. Det er uante muligheter i norske naturressurser, kombinert med moderne teknologi. Der kan nøkkelen til å løse klimakrisa ligge. Hvis vi i framtida kan lage produkter på råstoff fra fornybare naturressurser, istedet for fossile, hvis energien vi bruker ikke forurenser, så er vi mye nærmere et godt miljø enn vi er i dag. Altfor få politiske ledere har sett den muligheten som ligger i grønn industri. For å sette skikkelig fokus på det vi i Senterparti har jobba med å sette på kartet lenge, dro vi til Follum tirsdag.

Der lanserte vi planen om en investeringsstøtteordning for miljøteknologi (beskrevet her i bloggen) og vi lova de frammøtte fra pressen å gjøre det vi kan, med den tyngden vi har i regjeringa, for at det skulle bli penger i neste statsbudsjett. Statsbudsjettet er gjenstand for regjeringsforhandlinger denne uka. Sånn fungerer demokratiet, heldigvis. Alle partier må samle flertall for sitt syn før enn kan få noe gjennomført. Det er derfor en seier for meg og Senterpartiet at Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad på Follum lanserte den nye ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte i dag.

At vi på tirsdag ikke kunne forskuttere forhandlingene fikk Ringerikes Blad til å fokusere på at de ansatte var skuffa over at Senterpartiet ikke kom med løfter. NRK Buskerud synes det var for langt å reise til Hønefoss (i motsetning til DN, TV2, Nationen, ANB) og tok seg ikke bryet med å ringe meg, men brukte Ringerikes Blads nettvinkling i radiosendingene gjennom hele tirsdagen. (En vinkling som ble betydelig moderert i avisas papirutgave onsdag, som var mer gjennomarbeida.)

Men toppen av slett journalistikk var ikke nådd med det! I dag kunne NRK Buskerud nemlig meddele at Sylvia Brustad kom til Follum med penger, i motsetning til Liv Signe Navarsete som ikke ga slike løfter da hun var på fabrikken tirsdag! NRK Buskeruds radiomeldinger er resultat av den generelt grunne og dårlige samfunnsjournalistikken de bedriver. De evner ikke å se sammenhenger og viser ingen interesse for å følge med på hva vi i Senterpartiet engasjerer oss i og har et ærlig oppriktig engasjement for.

Tirsdag sa jeg at størrelsesorden 100 millioner var realistisk i denne runden. I dag kom svaret i form av regjeringens pressekonferanse på Follum. Senterpartiet har nådd fram i forhandlingene. At myndighetene nå åpner døra med en støtteordning, gjør at det er grunn til å være optimist på vegne av Senterpartiets mål om at staten skal bli en aktiv bidragsyter for utvikling av grønn industri i Norge.

Regjeringen gir nå investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. En slik investeringsstøtteordning vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Investeringsstøtteordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010. Ordningen er i dag på 100 millioner kroner. Biooljeprosjektet på Follum er eksempel på et prosjekt som kan få investeringsstøtte over denne ordningen.

For meg og Senterpartiet er dette et første skritt i riktig retning. Vi vil bruke dette gjennombruddet til å fortsette kampen for en offensiv politikk og satsing på grønn industri. Det ligger store muligheter i grønne næringer i framtida. Det kan bli Norges viktigste bidrag til å løse klimakrisa. Jeg ønsker at ungdom i Buskerud skal kunne ta utdanning i naturforvaltning og utnyttelse av teknologisk kunnskap og vite at det finnes moderne grønne arbeidsplasser i fylket.

Follum-støtte!

Se film fra Follumbesøket

Senterpartiet går inn for en ny ordning med investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. Investeringsstøtteordningen vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010.

I går lanserte Liv Signe Navarsete og jeg ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte under et besøk på Follum. Dette er den mest konkrete planen som er gitt til nå, for å få Xynergos prosjekt om en biodieselfabrikk på Follum opp og gå. Vi skal stå på det vi kan for å få med oss regjeringspartnerne på en finansiering av dette og vi har grunn til å være optimister!

I regjeringserklæringen Soria Moria står det at:

”Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk hvor staten er engasjert i partnerskap med næringsliv og arbeidstakerne”.

”Regjeringen vil etablere gode rammebetingelser som bidrar til innovasjon og nyskaping”, samt ”styrke det offentlige virkemiddelapparatet”.

For Senterpartiet er formålet med miljøteknologi – investeringsstøtte å legge til rette for omstilling av norsklokalisert industri til nye produksjonsmåter. Omstillingen skal skje basert på ny teknologi hvor investeringer på kort sikt ikke er foretaksøkonomisk lønnsomme. Dette skyldes at investeringskostnadene blir for store i forhold til dagens markedspris på de miljøvennlige produktene. Senterpartiet mener derfor det er viktig at staten stiller opp med investeringskapital i størrelsesorden 30-50 prosent av investeringen, slik at private bedrifter kan se det økonomisk forsvarlig å investere i framtidas teknologi.

Nils Peter Undebakke, gruppeleder i fylkestinget Senterpartiet, Gudbrand Gulsvik, Viken Skog og Liv Signe Navarsete.

Omstilling av norsklokalisert industri

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi i et nært samarbeid med næringslivet. Forum for miljøteknologi (under ledelse av departementsråden i Miljøverndepartementet) har vist at mange ulike bedrifter står på terskelen til framtidas teknologiske løsninger, men har behov for statlig medfinansiering for å kunne ta spranget.

Eksisterende virkemidler – ikke tilstrekkelige

Også andre erfaringer det siste året har vist at eksisterende, offentlige virkemidler ikke er tilstrekkelige for å oppnå vårt ønske om å medvirke til en slik omstilling av imdustrien. Senterpartiet vil derfor arbeide for at en ny investeringsstøtteordning, investeringsstøtte – miljøteknologi, kommer på plass som en del av Innovasjon Norges virkemiddelapparat i 2010. En slik ordning vil gjøre at Follum/Xynergo kan dra nytte av medfinansiering. Medfinansiering er helt nødvendig for en sårt trengt omstilling av Follum, slik at bedriften får flere bein å stå på. Norske Skog/Xynergo arbeider med utvikling av teknologi og vil bygge et produksjonsanlegg for bioolje og 2. generasjons biodiesel basert på norsk trevirke.

Modell for investeringsstøtte i tråd med ESAs retningslinjer

Retningslinjene for offentlig støtte til miljøtiltak er gitt av overvåkningsorganet ESA. ESA besluttet den 16. juli 2008 å innta nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål. Retningslinjene trådte i kraft umiddelbart. Av tiltakene som kan godkjennes som lovlig støtte er investeringsstøtte og driftsstøtte for å fremme produksjon av energi fra fornybare energikilder. Retningslinjene åpner for å gi driftsstøtte for å kompensere for kostnadsdifferansen mellom produksjonskostnadene for fornybar energiproduksjon og markedsprisen på energi, i tillegg til et støttesystem bygget på markedsmekanismer, for eksempel grønne sertifikater. Det er terskelverdier på investeringsstøtte som gjør at all støtte som overstiger 7,5 millioner Euro må notifiseres særskilt til ESA. En eventuell miljøstøtteordning kan enten notifiseres i henhold til regelverket for støtte til miljøformål, eller meldes i henhold til gruppeunntak. De fleste støttesatser innenfor gruppeunntaksregelverket er lavere enn det ordinære regelverket, men prosessen for å kunne ta i bruk ordningen vil være mye raskere.

Krever modige eiere og politikere

Medfinansiering og samarbeid forutsetter eiere som våger å satse nytt og ser sitt samfunnsansvar med å foredle blant annet norsk tømmer. Norske Skog har tjent sine penger på norsk tømmer, norsk arbeidskraft og norsk vannkraft. En slik statlig investeringsstøtteordning er en nødvendighet, men vil aldri være tilstrekkelig dersom ikke man har et samarbeid mellom eier, fagforening og skogeiersamvirket, som i fellesskap ser seg tjent med og våger å investere for framtida i Norge. Slik var det ved etableringen av Nordenfjeldske Treforedling i Skogn i 1962 (den første bedriften i Norske Skog-konsernet).

Siden nedleggelsen av Union i Skien har situasjonen for norske treforedling utviklet seg i dramatisk negativ retning, og mange bedrifter er i dag i en svært sårbar situasjon. Senterpartiet kan ikke sitte å se på at den delen av skogen som har vært brukt som råstoff i treforedlingsindustrien nå skal vernes, brennes eller eksporteres som rundtømmer til kontinentet. Bare land uten næringspolitikk, kapital og kompetanse velger å innrette seg så gammeldags.

Språk på bussen

Se youtubesnutt fra pressekonferansen med bussjåførene"

Det pågår på Drammens Tidenes nettsider en debatt om min holdning til utviklinga i bussbransjen. Jeg uttalte til avisa at folk må kunne norsk for å kjøre buss i Norge. Mange er enige i det. Men både denne gangen og tidligere når jeg har tatt til orde for at fri flyt av arbeidskraft uten skikkelig vern i lovverket er i ferd med å true norske lønns- og arbeidsvilkår, så har markedsliberal ungdom benytta anledningen til å feilsitere meg. Denne gangen Unge Venstre i Buskerud, som sier til avisa at jeg vil ha etnisk norske bussjåfører. Dette er vrøvl og en avsporing. Unge Venstre vet sjølsagt at en ikke trenger være etnisk norsk for å kunne snakke norsk!

Det er mange dyktige sjåfører med innvandrerbakgrunn på norske busser. Men jeg aksepterer ikke at enkelte yrker blir underlagt så dårlige vilkår, at det blir yrker nesten bare for innvandrere. Integrering må også innebære at innvandrere integreres til ulike yrker, og ikke i stor grad blir utsatt arbeidskraft i lågtlønna jobber. Det er det som skjer når lønns- og arbeidsvilkåra svekkes i hele bransjer og det er negativt for alle som skal bo og leve i Norge under norsk kostnadsnivå.

Noen busselskaper har innført språkopplæring, men fagforeningene ønsker styrka opplæring og at flere busselskap innfører det. Innleid arbeidskraft blir mer vanlig, blant annet i Transportbransjen hvor innleide utenlandske sjåfører (fra andre europeiske land) fra utleiefirmaer blir flere. En av årsakene til det er låge lønninger. Helse, miljø og sikkerhet blir satt under press i anbudsprosessene. Det må bli et krav i alle norske anbudsprosesser at norske lønns- og arbeidsvilkår må overholdes for å kunne vinne. Og skal det tas hensyn til helse, miljø og sikkerhet på en forsvarlig måte, må også sjåførene kunne gjøre seg forstått på norsk. Lovverket skal verne i mot midlertidige ansettelser etter at den rød- grønne regjeringa reverserte Bondevik 2 regjeringas forslag om å åpne for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Regelen skal være at bussjåfører skal ansettes fast i selskapet, når de utfører selskapets ordinære arbeid.

Dagens utvikling strider i mot målsettinga og da må vi se på om kravene som må oppfylles for å vinne anbud må strammes inn. Et av kravene som kan svekke lønnsomheten i å leie inn arbeidskraft på korte kontrakter fra andre land, er kravet om at sjåførene må kunne norsk.

Gratulerer Jan!

Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, feira 60 år i dag. Jeg dro til Oslo med brannhjelmen til hedersmannen Ole Monsen, fra det som en gang var Vestfossen brannstasjon. Monsen var bergenser og jobba på cellulosefabrikken i Vestfossen.

Da Jan Davidsen fylte 50 år var jeg statssekretær og overrakte på vegne av kommunaldepartementet ei inngravert brannøks. Også den fra Vestfossen brannvesen, en gang hadde øksa tilhørt Sven Åge Åndersen.

Lønn for innsats

I dag var jeg på besøk hos NAV i Øvre Eiker.

En tillitsmann og en folkevalgt! Jon Christer Jacobsen har mye å lære meg. I dag var vi enige om at det bør være en økonomisk forskjell mellom det å sitte på skolebenken eller på kurs og det å være ute i arbeidspraksis. På samme måte som det er forskjell på det å være lærling eller i praksis og det å være ansatt. Det å gjøre nytte for seg skal verdsettes og det inspirerer til innsats å få bedre lønn.

Jeg har vært hos NAV på Hokksund flere ganger og lærer alltid mye nyttig av hvordan de jobber med å få folk ut i arbeidslivet. I Øvre Eiker har de fått til tett oppfølging av de som trenger det, med kort vei til saksbehandler og konklusjon. Instruktørene i tiltakene er veldig fornøyd med samarbeidet med NAV. Vi snakka om TV- debatten om fattigdom osv i går. Både de som trenger drahjelp og fagfolka rister på hue av hvor overfladisk og forenkla debattene blir. Det er få enkle løsninger for de som faller utenfor, men med tålmodighet er det mulig å lykkes. Av 115 som har vært inne i kurset siden oktober 2007 var nå 34% ute i jobb, 4% i utdanning og 54% hadde avslutta med en avklaring.

Kvalifiseringsprogrammet skal starte opp i Øvre Eiker 21. september. Det er for langtidsledige, mange sosialhjelpsmottakere over tid. Håpet er at det skal bli en god ramme rundt individuell oppfølging av den enkelte. Trygghet for at du har noen å henvende deg til og som kan stille opp er avgjørende hvis livet er vanskelig å håndtere. For mange blir det å forholde seg til mange dører og anonyme ansikter en umulig oppgave.

De som lykkes i å bli klare for arbeidslivet trenger arbeidsplasser som er villige til å ansette. Jeg vil jobbe for at vi utvider bruken av tidsubestemt lønnstilskudd (spleiselag mellom arbeidsgiver og det offentlige) i mye større grad i Norge. I Danmark bruker de den ordninga mye mer enn oss. Det gir trygghet for at arbeidsgiver kan sette av nok tid til opplæring og ressurser på den ansatte. Og det kan åpne dører for flere, der arbeidsgivere nøler med å ansette folk som har vært i tiltakssystemet.

Tidlig i vinter satt jeg på skolebenken i et arbeidsmarkedstiltak og fikk se hvordan Eyolf Sooth Kløvig klarer å sette mot i folk. Astrid Håkonsen, fra NAV, er ei dame som vet mye om å hjelpe folk til å få orden på livet. I dag fikk hun av gutta på kurset den beste attesten hun kan få: “Hvis alle var som deg Astrid så ville det jo ikke vært noe problem!”

Bussjåfører fortjener større respekt

I går traff jeg bussjåfører i Drammen i forbindelse med at vi i sammen med Yrkestrafikkforbundet ønsker å gjøre noe for å få bedre forhold i bussbransjen. I dag er bussjåføryrket under press, blant annet fordi det er hard konkurranse i anbudsprosessene. For å vinne anbud svekkes sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Og sjåførene må ofte kjøre for fort og kompromisse med sin og andres sikkerhet for å holde ruta.

I sammen med SV og AP har vi endra yrkestransportloven. Fra 1. september vil sjåfører tilknytta det selskapet som har tapt anbudsrunden få jobbe videre i det selskapet som har vunnet anbudet. Ved nedbemanning vil de med høyest ansiennitet bli prioritert, og dersom bedriften urettmessig sier opp ansatte vil de bli økonomisk erstatningspliktige. Denne lovendringa var Frp i mot, i Senterpartiet vil vi at prinsippet skal gjøres gjeldene også i andre bransjer.

Medlemsundersøkelsen En arbeidsdag å leve med, viser at 60 prosent av medlemmene i YTF ofte opplever press på rutetider/leveringstider. 55 prosent av disse oppgir at presset fører til at de må bryte fartsgrenser eller andre trafikkregler, 35 prosent sier at presset fører til at de må bryte kjøre- og hviletid.

Siste.no – Presses til å kjøre for fort

Å være bussjåfør er en krevende og viktig jobb. Du håndterer passasjerer hver dag og har ansvar for deres sikkerhet. Du skal takle vær- og føreforhold. Bussjåfører fortjener større respekt og verdsetting av den jobben de gjør.

For å nå opp i konkurransen har lønnsbetingelsene i bussjåføryrket blitt dårligere. Manglende rekruttering gjør at det også blitt mer vanlig å leie inn sjåfører fra rekrutteringsselskaper i Øst Europa og fra bransjen sies det at selskapene nå også ser mot andre vest-europeiske land. Hvis ikke utviklinga i lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører endres vil den trenden fortsette. Jeg ønsker at bussjåføryrket skal bli attraktivt for norsk ungdom også i framtida. Da må betingelsene være sånn at du kan klare deg godt etter norsk kostnadsnivå. Det oppnår vi ikke hvis selskapene kan rekruttere sjåfører på kortidskontrakter, som ikke engang trenger å kunne norsk. Jeg mener at alle bussjåfører i Norge bør kunne gjøre seg godt forstått på norsk og bli fast ansatt i busselskapene.

Drammens Tidene- vil ha sjåfører som kan snakke norsk

Ser av debatten, på Drammens Tidene sine nettsider, at noen tror engasjementet for bussjåførene bare er valgflesk. At jeg har kommet på 3-4 uker før valget at jeg vil kjempe for norske lønns- og arbeidsvilkår og mot sosial dumping. Oppfatninga er feil. Jeg har i hele perioden på Stortinget stått på for ordna forhold i arbeidslivet og for å heve lågtlønna. 1. mai hadde jeg en kronikk om det siste i flere aviser, der jeg påpekte at vi i den rød- grønne leieren må levere mer ovenfor de som tjener rundt 150 kroner timen (kronikken finnes i et tidligere blogginnlegg). Vårt forsøk på å stoppe innføring av EUs tjenestedirektiv og å videreføre overgangsreglene for de nye EU- landa, var del av den samme kampen. Den vil fortsette også etter valget.

  • Ja til duell! — Der Ulf Erik Knudsen fra Frp i Buskerud ikke vil møte meg ansikt til ansikt i valgkampen, stiller altså Per Kristian Foss fra Høyre opp på Karl Johan. Jeg synes velgerne i Buskerud burde få mulighet til å høre fylkets kandidater i åpen og ærlig diskusjon. En kommer ofte nærere innpå …
  • Foss vs Lundteigen — Oslo Senterparti inviterte folk på Karl Johan til duell mellom Buskeruds kandidat fra Sp og Oslo Høyre. Håper vi ikke må ut av fylket for neste duell, sjøl om slaget med Foss var inspirerende!
  • Folk stoppa for å høre — Dueller skaper litt liv og røre. I Oslo i går stoppa folk opp for å høre. Vi fikk fram budskapet om Høyre og Senterpartiets politikk i forhold til miljø, skatt og matvaresikkerhet. Men enig var vi ikke!
  • Miljødiskusjon — Vi diskuterte framtida for norsk næringsliv. Jeg tok med kvisten, vaniljesukkeret og plaststolen, for å vise hva som kan lages av fornybare naturressurser i framtida! Plaststoler trenger ikke forbli oljebasert hvis vi satser på ny teknologi og omstilling av produksjon i grønn retnin…

Se duellen!

I går var det duell mellom Per Kristian Foss og meg på Karl Johan. Aslak Bonde var ordstyrer. Takk til alle som møtte opp!

Utdrag fra duellen kan du se her

Duell på Karl Johan

I morgen klokka 16.00 blir det duell med Per Kristian Foss (H) og meg på utsida av Senterpartiets valgbod på Karl Johan. Det har blitt en aldri så liten tradisjon i valgkampen.

Tema i år er: HVA VIL VI MED NORGE?

Senterpartiet og Høyres svar på matvare, klima- og finanskrise.

Jeg vil på en praktisk måte vise poenget med grønn industri. Og utfordre Foss på behovet for en aktiv stat som kan bringe Norge over i fra oljealderen til fornybaralderen.

Jeg setter pris på at Foss stiller. Det har vakt oppmerksomhet i Buskerud at Frps Ulf Erik Knudsen ikke vil møte meg ansikt til ansikt i valgkampen. Begrunnelsen er at han er for stor for oss. Knudsen er altså for stor, mens en av landets mest profilerte finanspolitikere over mange år ikke er det?

Personlig trur jeg en kommer mye lengre med Foss sin holdning. Og til nå er det vel heller ikke tvil om hvem som er kommet lengst i norsk politikk av Foss og Knudsen? Jeg mener at politikere i valgkamp bør stille opp i åpne og frie debatter, så folk kan få se hva vi er gode for på nært hold.

Knudsen i Drammens Tidene

Noen av de som bygger landet

I dag var jeg på et veldig godt møte med Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) i Larvik. De orienterte om situasjon i anleggsbransjen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Beskjeden var at tiltakspakkene som ble satt igang i mot finanskrisa har fungert. Det er bra med arbeid, men maskinentrepenørene har fortsatt ledig kapasitet. Bransjen er opptatt av at prosjekter kan bli billigere, hvis tidsfristene blir mindre rigide og at veibevilgninger gitt inneværende år må kunne overføres til bruk året etter. De frykter at det kan bli mindre å gjøre til vinteren.

Kompetansebehovet i bransjen gjør at vi per i dag ikke utdanner nok anleggsmaskinførere. Kapasiteten er i dag 450 plasser på landsbasis, men behovet er i følge bransjen 700 – 800 plasser. Derfor ba de oss om å ta vare på landslinjene som har god kvalitet og å øke kapasiteten.

Det er lite innslag av utenlandsk arbeidskraft og firmaer i bransjen fordi arbeidet er så krevende at det forutsetter lang erfaring med norske forhold. OPS (offentlig-privat samarbeid) prosjektet på E18 Grimstad vant tyske Bilfinger Berger. De har tapt rundt 1 milliard på kontrakten blant annet fordi de ikke kjente norske forhold godt nok. MEF, som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon, er opptatt av at det sikres skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i kontraktene. De vil ha allmengjøring av tariffavtaler, også for anleggsgartnere, der det er størst innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Vegvesenets nye anbudspraksis fungerer. Det er bra at en nå fordeler mer ut over året i små og flere anbud. Det gir større konkurranse. Men MEF deler mitt syn på at funksjonskontraktene for sommer – og vintervedlikehold er for store. Det blir for få entrepenører som legger inn anbud. Jeg skal få detaljene i forslag til forbedringer på dette og ta det opp med Samferdselsministeren.

I møte med MEF kom regjeringspartiene godt ut, fordi vi har bidratt til faktiske forbedringer for anleggsbransjen. Det gir mange viktige arbeidsplasser. Senterpartiets syn på nærings- og samferdselspolitikken er i veldig mye sammenfallende med MEFs.