Ungdomstilbud på anbud

Forrige uke hadde vi på Buskerud- benken på Stortinget besøk av ledelse, en far og ungdommer som går på Arbeidsinstituttet Buskerud (AI). En skikkelig trivelig gjeng, som er del av et godt tilbud for ungdom som trenger et alternativ til ordinær skolegang eller arbeidsliv i en periode. AI kan vise til knallgode resultater på å få elever som dropper ut av skolen inn i skole og arbeidsliv igjen.

AI har hatt en samarbeidsavtale med NAV. Nå har NAV sagt at de ikke vil fornye avtalen, fordi Arbeidsinstituttet ikke lenger kan drives i den ikke- anbudsutsatte delene av arbeidsmarkedstiltakene. Så AI har nå måttet legge inn anbud, som de må vinne for å kunne fortsette samarbeidet.

Mye tyder på at fleksibiliteten mellom skole og arbeid som AI har kunnet tilby, ikke blir like god når AI anbudsutsettes. Et forvanskende system knytta til hvilke tilbud ungdommene skal få, søknadsprosesser og tilknytning til videregående skoleplass er nå ønska fra byråkratiet. AI frykter at ungdommene vil henvises til mange måneder i en søknadsbunke før de får plass. Til nå har ungdommene kunnet ringe den ene uka og være inne i et tilbud den neste. Ungdommene har kunnet henvende seg direkte til AI, i framtida må de kanskje først til NAV. En sånn unødvendig byråkratisering er i mot ungdommene, AI, min og sikkert mange andres vilje.

Hvorfor er da tilbudet underlagt anbud? Det er ingen ting i den endra organiseringa av arbeidsmarkedstiltakene som tilsier at ikke AI kan drive uten anbud og i samarbeid med NAV som før.

Men NAV har tolka sine sjefer, altså direktorat og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som at de vil ha det sånn. Det er NAVs oppgave å gjøre som ledelsen ber om. Det har NAV Buskerud gjort, for i sin anbefaling er det nettopp anbudsutsetting direktoratet peker på.

På møtet vårt på Stortinget, der også NRK Buskerud var tilstede, var alle partiene fra SV til Frp enige om at AI ikke burde anbudsutsettes. Ja, hva er det da som hindrer oss spurte jeg? Og fikk til svar fra departementet at det var EØS- avtalen og reglene om offentlige anskaffelser.

Jeg tror de som mener de kan skyve EØS- avtalen foran seg i dette tilfellet tar feil. Og skulle de ha rett er jo anbudsutsettelsen av AI i tilfellet et eksempel på hvorfor Norge bør si opp EØS – avtalen.

Men reglene i EØS – avtalen på dette feltet er såvidt jeg veit ikke vesentlig endra det siste året og AI har jo hatt samarbeidsavtale med NAV før. Det er heller ikke fra EF – domstolen signalene er gitt. Riksrevisjonen har pekt på at det må ryddes i forhold rundt arbeidsmarkedstiltak. AI sin skjebne er resultat av at det er politisk klima for å peke på anbud så fort en har tjangs. Styring dreier seg om noe helt annet.

Arbeidsmarkedstiltakene er fortsatt inndelt i to bokser, der den ene er anbudsutsatt og det andre ikke. Stortinget har ikke vedtatt noen lovendring som krever andbusutsetting. AI kunne ganske sikkert blitt værende i den ikke- anbudsutsatte boksen. At EØS- tilhengerne skylder på EØS er likevel verdt å merke seg.

Jeg er overbevist om at anbudsutsettinga av AI kan og bør rettes opp.

Vist 150 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette er utrolig, men tydeligvis sant. Dette må Per Olaf Lundteigen følge opp i Stortinget, for å få en avklaring fra arbeidsminister Andersen. Arbeidsinstituttene har vi hatt i flere år, med sterk støtte fra de faglige organisasjonene og ikke minst de unge som har hatt behov for tilbudet. Jeg vil også påpeke de mange fine folkene som har gjort en kjempejobb til de beste for som trenger et ekstra puff ut i arbeidslivet.

På grunn av EØS-avtalen er det anbud på alt av kommunale og andre offentlige tjenester. Vi ser at stadig flere tilbud blir dårligere og dårligere, fordi prisene presses nedover. De som vinner anbudene driver med sosial dumping og ofte utenlandske arbeidstakere uten faglig medlemskap og kunnskap om sine rettigheter. Det siste eksemplet er søppeltømming i Drammen. Søpla blir ikke hentet og det flyter over. La oss få “anbud” som går til de som kan levere kvalitet på tjenesten og som er underlagt folkevalgt styring, i stedet for sosial dumping og dårlig service.

EØS-avtalen og de mange skadevirkningene og irritasjoner for forbrukere, kommuner og næringsdrivene, må bli en stor sak i valgkampen fram mot 14. september. Vi vet hva Per Olaf Lundteigen står for. Hva med de andre kandidatene. Fri flyt av tjenester, sosial dumping og dårlig service er knyttet til de partiene som vil ha ennå mer markedsstyring. Det gjelder Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og dessverre Arbeiderpartiet.

Dette kunne være noe for media i Buskerud å belyse på en bredd front. Det er i hvert fall mer av interesse for de fleste av oss, enn å spørre folk på gata hva de spiste til frokost.

I denne omgangen står det om å redde et godt tilbud til ungdommen. Det må være en selvfølge at alle andre partier følger opp Lundteigens standpunkt. Det er tydlig at alle på Buskerudbanken er orientert. Her trengs en opprydning. Hva venter dere på?

Her fremstår Lundteigen som en politiker som ikke kan jobben sin. Skremselpropaganda mot anbud og EØS avtalen. Anskaffelsesregelverket ble innført i lov av 16 juli 1990, EØS avtalen ble til i 1994. Lundteigen sitter i en flertallsregjering som styrer NAV og deres retningslinjer. Vi vet nedleggelse av AI har vært foreslått flere ganger, men politikerne har sagt nei.
Selvfølgelig bruker NAV EØS avtalen som brekkstang ovenfor politikere som ikke følger med. Lundteigens reaksjon er et godt eksempel på dette.
Anbud brukes, av de som kan bruke anbud, til å få en bedre kvalitet på tjenesten. Oslo og deres omsorgstjenester er et godt eksempel på dette, de som bor på privat drevet sykehjem er mer fornøyd enn de som bor på de offentlige drevene. Oslo bruker anbud for å bedre kvaliteten. Men hvem ville startet et privat drevet AI? Her bruker NAV EØS avtalen for en nedleggelse av AI, får håpe andre politikere er litt mer med enn Lundteigen så det blir stoppet!

Jon Hovland går hardt ut, men jeg er usikker på hvor nøye han har lest innlegget.

Jeg skriver i innlegget at jeg ikke tror det er EØS – avtalen som hindrer en fornying av avtalen mellom AI og NAV. Det er i dette tilfellet departementet som viser til avtalen. Det er dokumentert blant annet gjennom direktoratets anbefaling til NAV (viser ikke direkte til EØS, men anbefaler anbudsutsatt del av arbeidsmarkedstiltakene som løsning)og statssekretærens begrunnelse. Hovlands partifelle fra Høyre delte min vurdering av dette under møtet vi hadde med AI. Det er i tilfellet det motsatte av skremselspropaganda.

Jeg ønsker ikke anbudsutsetting av AI ved neste korsvei, og jeg mener at det kan løses politisk.

Du skriver flere ting. Saken er enkel, dette er et nytt forsøk fra NAV på å legge ned AI.
Hadde ditt innlegg kun vært rettet mot det, og ikke dratt inn din skremselpropaganda mot anbud og EØS avtalen, ville det vært et bra innlegg. Du skrev Og skulle de ha rett er jo anbudsutsettelsen av AI i tilfellet et eksempel på hvorfor Norge bør si opp EØS avtalen. Det ville være en enkel begrunnelse for å si opp en så viktig avtale for Norge. Som også uttalt av din tidligere partifelle Haga, når hun var kommunalminister, som sa EØS avtalen var en meget viktig avtale for Norge.
Først kommer din “ungdom på anbud” tatt etter tidligere “Bestemor på anbud”, skremselpropaganda?
Men en offentlig instans kan gå inn en avtale med en annen offentlig instans uten veien om anbud. Men dersom NAV vil konkurranseutsette AI kommer EØS regelverk inn i bildet, selv om AI er alene på markedet. Da vil ikke NAV kunne gå inn å dekke eventuelle budsjettoverskridelser eller underskudd etter utsettelsen. Dette er en mer langsiktig måte å legge ned AI på.
Så jeg håper andre politikere vil se virkeligheten i saken, og ikke vanner den ut med utenomting.

Annonse

Nye bilder